Preskriptionsavbrott

NJA 2012 s172 – Preskriptionsavbrott sker när kravbrev har sänts till folkbokföringsadressen oavsett om gäldenären faktiskt bor där.

En konsument menade att hans skuld var preskriberad då han inte hade nåtts av några kravbrev. Breven hade skickats till hans folkbokföringsadresser men där hade konsumenten inte varit bosatt.

Företaget hade skickat sammanlagt 27 kravbrev till konsumenten och alltid till den aktuella folkbokföringsadressen vid varje tid. Endast ett brev kom i retur.

Högsta domstolen kom fram till att man har anledning att bevaka sin post på sin folkbokföringsadress oavsett om man bor på adressen eller inte. Även om gäldenären inte har bott på adressen ska ett brev som skickats ut till folkbokföringsadressen anses ha kommit honom till handa. Företaget behöver inte bevisa att mottagaren faktiskt har läst breven. Skulden var i detta fall inte preskriberad.

NJA 2007 s157 - Preskriptionsavbrott sker när ett flertal kravbrev har sänts till gäldenärens folkbokföringsadress

Ett företag hade en fordan mot en konsument. För fordan gällde 3 års preskriptionstid.

Konsumenten menade att skulden var preskriberad då han varken hade fått några kravbrev eller påminnelser.

Företaget uppgav att man genom ett inkassobolag vid tre tillfällen hade haft telefonkontakt med konsumenten och även skickat 14 st kravbrev eller påminnelser till hans folkbokföringsadress. Inget av breven hade kommit i retur.

Högsta domstolen bedömde att när det som här är fråga om ett flertal försändelser är det osannolikt att inte åtminstone något av de 14 kravbreven skulle ha nått konsumenten. Eftersom konsumenten inte hade någon tänkbar förklaring till att samtliga aktuella kravbrev skulle ha förkommit ska preskriptionsavbrott anses ha skett. Skulden var alltså inte preskriberad.