Rätt att kvitta

ARN 2001-5277 – Banken hade rätt att kvitta mot besparingar på konto.
Konsumenten hade besparingar på sitt konto i banken. Banken å sin sida hade en klar och förfallen fordran mot konsumenten. Banken tog därför ut (kvittade) motsvarande belopp från konsumentens konto.
Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att de medel som banken tagit ut, hade funnits på konsumentens sparkonto under drygt fem månader före det att kvittningen skedde.

I och med att kvittningen alltså hade skett mot besparingar och inte mot lönemedel eller andra medel som var avsedda för konsumentens nödvändiga utgifter, ansåg nämnden att kvittningen kunde anses skälig. Konsumenten hade därför inte heller rätt att få tillbaka det uttagna beloppet av banken.