Rätt att kvitta från dödsbokonto

ARN 2006-2746 - Rätt att kvitta mot klar och förfallen fordran i dödsbo.

En avliden person hade ett belopp om 5 541 kr på ett konto i banken. Banken kvittade behållningen på kontot mot en fordran som avsåg amortering på bolån. Tvisten gällde frågan om banken haft rätt att kvitta innestående bankmedel i dödsboet för betalning av lån till banken.

Allmänna Reklamationsnämnden konstaterade att för att en bank ska ha rätt att kvitta medel från ett bankkonto ska först och främst fordran vara klar och förfallen till betalning. Vid kvittning mot en konsument ska det ske med försiktighet, omdöme och med hänsyn till kontohavaren. I det aktuella fallet var dödsbodelägarna mannens tre vuxna döttrar som inte var beroende av bankmedlen för sin försörjning. Bankens fordran var klar och förfallen. Allmänna Reklamationsnämnden ansåg att kvittningen var skälig.