Grovt oaktsam

ARN 2011-0349 - Grovt oaktsamt att lämna kortet i låst bil.

Konsumenten (K) hade lämnat bankkortet dolt i sin låsta bil när han var på badhuset. När han kom tillbaka hade någon gjort inbrott i bilen och tagit kortet.

Av det aktuella kontoavtalet framgår att kortet är en värdehandling och ska förvaras och hanteras så att ingen annan ges tillfälle att använda det. Bland annat får kortet inte lämnas obevakat på hotellrum, i fordon, väska, jackficka eller liknade som inte är under uppsikt. ARN konstaterade att en låst bil är en typisk miljö med förhöjd stöldrisk. Att trots det lämna kvar kortet obevakat under flera timmar måste därför anses vara grovt oaktsamt. K är därför betalningsansvarig för de obehöriga transaktionerna.

ARN 2011-4002 – Grovt oaktsamt att ha kortet i väskan på bagagehyllan i bussen när man sover

En konsument (K) reste på en långresa med buss utomlands. Under resan förvarades kortet i en ryggsäck på bagagehyllan. Under delar av resan var bussen nedsläckt och K sov. På morgonen upptäcktes stölden av kortet.

Om obehöriga uttag har kunnat göras på grund av att kontohavaren har varit grovt oaktsam ansvarar kontohavaren för beloppet. Om kontohavaren är konsument ansvarar han för max 12 000 kr. Vid bedömningen av om en kontohavare varit grovt oaktsam görs en samlad bedömning utifrån den miljö och situation som kontohavaren har befunnit sig i. På offentliga platser krävs det i princip att kontohavaren har kontinuerlig uppsikt över kortet. ARN gjorde bedömningen att K genom att förvara kortet i väskan på bagagehyllan och genom att sova vissa tider, inte haft kontroll över kortet som han både enligt lag och villkor är skyldig att ha. ARN menade att han genom grov oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter och att banken därför inte ska ersätta K för de obehöriga uttagen.