Ej samtycke vid råntvång

ARN 2022-13993 – Om en konsument (K) har signerat en transaktion under hot om våld är transaktionen att betrakta som obehörig på grund av att K inte kan anses ha samtyckt till transaktionen.

Ett villkor för att reglerna om obehöriga transaktioner ska tillämpas är att överföringen skett utan K:s samtycke. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har uttalat att en transaktion inte ska anses vara obehörig i fall där K själv har godkänt den och förklarat att detta gäller oavsett om K har lurats att utföra godkännandet eller har en felaktig uppfattning om vad transaktionen innebär.

ARN har vad gäller bedrägerier fäst avgörande vikt vid vem som rent faktiskt har hanterat betalningsinstrumentet i frågor gällande obehöriga transaktioner. Samtidigt framhåller nämnden att det måste beaktas att ett samtycke är en slags viljeförklaring och att det finns fall där det som K ger till känna inte rimligen kan tillräknas hans eller hennes handlande. Det finns alltså enligt ARN situationer där ett samtycke inte kan anses föreligga, även om kontohavaren rent faktiskt har godkänt transaktionen. Nämnden anser så vara fallet när godkännandet över huvud taget inte kan anses ge uttryck för ett samtycke som kan hänföras till K. I fall där K har tvingats lämna ett godkännande genom våld eller hot om våld kan godkännandet enligt ARN knappast anses utgöra ett samtycke i den mening som avses i betaltjänstlagen.

K i det aktuella fallet hade under hot om våld tvingats att godkänna en transaktion med sitt BankID. ARN menade att det inte ter sig naturligt att tillmäta ett godkännande någon samtyckesbetydelse i sådana fall då det inte kan sägas att K själv har utfört godkännandet. Nämnden ansåg därför att transaktionen var obehörig och rekommenderade banken att ersätta K med hela beloppet.