Dröjsmålsränta vid obehöriga uttag

ARN 2023 – 04491 – Rätt till dröjsmålsränta vid återföring av pengar efter en obehörig transaktion.

En konsument (K) blev uppringd av en bedragare. Genom ett nyskapat BankID swishade bedragaren ut ett belopp från Ks konto utan Ks samtycke. K begärde att banken skulle betala tillbaka det obehörigt uttagna beloppet jämte ränta.

ARN bedömde att det hade varit fråga om obehöriga transaktioner och rekommenderade därför banken att ersätta K för den förlust som de obehöriga transaktionerna hade orsakat. Men ARN ansåg även att K själv hade agerat grovt oaktsamt och att det därför skulle ske ett avdrag från det beloppet med 12000 kronor enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

I beslutet redogjorde ARN även för en regel i lagen (2010:751) om betaltjänster, att en bank är skyldig att återställa ett konto omedelbart och senast i slutet av den bankdag som inträffar efter det att banken har fått kännedom om att en obehörig transaktion har skett. Om det finns anledning att misstänka att transaktionen är behörig, har banken däremot rätt till en skälig tid för att undersöka saken (5 a kap. 1 § första stycket betaltjänstlagen).

Av utredningen i ärendet framgick att K informerade banken om de obehöriga transaktionerna den 3 november 2022. Banken gjorde inte gällande att det fanns anledning för banken att misstänka att transaktionen var behörig, d v s att banken då skulle ha haft rätt till en skälig tid för att undersöka saken. ARN kom därför fram till, att banken borde ha återställt kontot senast den 4 november 2022 och rekommenderade med anledning av det banken att betala dröjsmålsränta från det datumet enligt 3 § första stycket räntelagen (1975:635).