Fullgjord betalning

NJA 1988 s312 - En betalning som skett till borgenärens postgirokonto har ansetts fullgjord den dag då den bokfördes av postgirot.

En konsument fick parkeringsböter och en faktura med uppmaning att betala till ett anvisat postgirokonto. Den 4 maj bokförde postgirot en inbetalning från konsumenten. Samma dag, den 4 maj, skickades ett kravbrev där parkeringsbolaget krävde konsumenten både på beloppet för parkeringsböterna och på inkassokostnaden. Den 7 maj fick bolaget ett besked från postgirot om att konsumenten hade betalt kontrollavgiften.

Högsta domstolen kom fram till att det finns starka skäl för att se den dagen som betalningen bokförts hos postgirot som betalningsdag. Det är bland annat lättare att bevisa att betalning skett än om man räknade betalningsdagen som den dagen då borgenären fick besked om att betalning skett.