Vad innebär ersättning för "lyte och bestående men"?

Ersättning för lyte och bestående men är det skadestånd som betalas till den som drabbats av en bestående kroppsskada.

- Lyte är ett vanställande kroppsfel såsom hälta, förlust av en kroppsdel liksom ärr och andra utseendemässiga förändringar.
- Annat stadigvarande men är sådant som smärta och obehag samt bestående lidande som är förknippat med t.ex. rörelseinskränkning, dövhet, synskada, förlust av lukt eller smak.

Normalt ersätts lyte och bestående men med skattefria engångsbelopp. För att bestämma invaliditetsgraden för bestående men och ersättningens storlek för både lyte och bestående men används särskilda tabellverk.

För ärr och andra utseendemässiga förändringar finns en särskild ärrtabell. Beloppets storlek bestäms av var på kroppen skadan finns, hur vanprydande den är samt den skadelidandes ålder vid den akuta sjuktidens slut.

Hjälptabeller för bestämmande av ersättning finns hos Trafikskadenämnden.