Vilket skydd har jag i reseförsäkringen?

En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för händelser som annars kan bli oerhört kostsamma för dig, som ersättning för

 • vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka
 • hemtransport till Sverige vid svår skada
 • överfall vid misshandel
 • rättskydd vid domstolstvist
 • ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.

Det är också bra om reseförsäkringen innehåller ersättning för:

 • bagageskador
 • bagageförsening
 • färdmedelsförsening
 • personförsening

Du kan även har möjlighet att få ersättning för andra händelser i en reseförsäkring, till exempel ersättning för:

 • outnyttjade semesterdagar vid sjukhusvistelse
 • ny resa om du bara kunnat nyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker
 • självrisker för skador som täcks av andra försäkringar
 • psykologhjälp vid krissituationer
 • hyra av viss utrustning på resan, t ex golfklubbor om dina egna blivit stulna