Rådgivare har ansvar för att ta till vara dina intressen

När du tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag eller genom en försäkringsförmedlare har din rådgivaren en skyldighet att ta till vara dina intressen.

I lag om försäkringsdistribution finns regler om vad som gäller när en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsföretag lämnar rådgivning om försäkringar. Ett gemensamt benämning för försäkringsförmedlare och försäkringsföretag är försäkringsdistributör.

En försäkringsdistributör måste anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och föreslå lösningar som är lämpliga för dig. Om du överväger något som kan vara olämpligt till exempel på grund av dina ekonomiska förhållanden eller behov, har rådgivaren en skyldighet att avråda dig.

Med rådgivning menas en personlig rekommendation till en kund, antingen på begäran av kunden själv eller på initiativ av försäkringsdistributören.

Skadestånd vid vårdslös rådgivning 

Om du drabbas av en ekonomisk skada, så kallad ren förmögenhetsskada, på grund av att försäkringsdistributören agerat vårdslöst vid sin rådgivning kan du kräva ersättning. Ett sådant exempel är om din rådgivare av oaktsamhet inte har sett till dina önskemål och behov och du som en följd av detta har drabbats av ekonomisk skada.

Du måste framföra ditt krav på ersättning till försäkringsdistributören inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skadan har uppkommit. Vad som är en skälig tid bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, det finns alltså ingen fast tidsgräns. Men du bör alltid skicka ditt krav så snart som möjligt för att inte riskera att förlora din rätt till att kräva skadestånd.

Provision

Du ska få information om vilken ersättning försäkringsdistributören får för att sälja en försäkring åt dig och denna information ska lämnas till dig innan försäkringen tecknas. Om rådgivningen skett över telefon får informationen i stället lämnas snarast efter att försäkringen har tecknats.

Försäkringsdistributörer får endast ta emot provision eller ha ett internt system för ersättning om det inte motverkar deras förmåga att ta till vara dina intressen, behov och önskemål.