Frågor och svar

Reseförsäkringar

Coronaviruset (Covid 19): Hur gäller din försäkring?


Vad gäller för avbokningar med reguljärflyg?
Om man bara har bokat en flygbiljett (reguljärflyg) är det flygbolagets villkor som gäller. Kontrollera vad det står i villkoren för din bokning. Om Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till resmålet ger flygbolagen ofta rätt till avbokning eller ombokning.

Vad gäller för avbokningar med charterresa?
Om du har köpt en paketresa (charterresa) kan det finnas möjlighet att avboka kostnadsfritt men då krävs det i regel att UD avråder från resor. Då skyddas man av paketreselagen.

Vad gäller för avbokningar pga. oro för att smittas?
Om du vill avboka din resa på grund av oro för coronaviruset så gäller tyvärr inte avbeställningsskyddet i hemförsäkringen eller bankkortet.
En separat avbeställningsförsäkring kan eventuellt gälla, om UD avråder från resa. Du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka vad som gäller i ditt fall.

Vad gäller om jag befinner mig i ett drabbat område?

Om du redan befinner dig i ett drabbat område när UD går ut med en avrådan från att resa till eller rekommendation att resa från området kan hemförsäkringen ge ersättning om du behöver ta dig därifrån. I hemförsäkringens reseskydd ingår ett katastrofskydd som kan ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig hem i förtid eller till en säkrare plats om det plötsligt skulle uppstå naturkatastrof, krig, eller terror där du befinner dig. Ersättningen är ofta begränsad till maximalt 10 000 kronor per person. Hos vissa bolag gäller katastrofskyddet även vid utbrott av allvarlig smitta och epidemi. Hör därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.

Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med. Informationen finns i det resebevis som försäkringsbolagen utfärdar.

 

Vad gäller om jag blir sjuk och befinner mig i ett drabbat område?
Reseskyddet gäller för nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Om du har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand ditt försäkringsbolag eller larmcentralen.

Jag har satts i karantän på resan, vad gör jag?
I regel finns inget försäkringsskydd som ger ersättning om du blir satt i karantän på grund av risk för smittspridning. Det kan ändå finnas viss möjlighet att få ersättning för utlägg genom din reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som gäller för dig.

Jag tillhör en riskgrupp med ökad risk för komplikationer om jag skulle drabbas av coronavirus. Läkaren avråder mig från att resa, hur gäller försäkringen då?

Att man ingår i en riskgrupp innebär inte att man automatiskt får ersättning för en resa som man avbeställer. Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Du behöver skicka in läkarintyg som visar att du är akut sjuk eller har drabbats av en olycka.

 

Vi tvingades avbryta våra tvåveckors paketresa till Kanarieöarna och blev hemskickade redan efter en vecka. Kan vår förlorade semester ersättas?

Nej, så kallad outnyttjad resekostnad, eller ersättningsresa om mer än halva restiden gått förlorad, kan bara ersättas ur försäkringen om ni under vistelsen skulle bli akut sjuka, skadade eller skulle hamna på sjukhus, och med stöd av läkarintyg skulle behöva vila på hotellrummet. Katastrofskyddet, som i några hemförsäkringar kan omfatta även denna katastrof, täcker endast merkostnader som kan uppstå vid evakuering till en säkrare plats eller hemtransport.

För era rättigheter gentemot researrangören, se https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/dina-rattigheter-som-konsument/

Oförsäkrad utomlands - vad ska jag göra?

Om du skulle befinna dig utomlands utan försäkringsskydd kan du vända dig till försäkringsförmedlaren Gefvert (www.gefvert.se) eller Bupa Global, som är ett danskt  försäkringsbolag (www.ihi.com), och höra efter om du kan teckna en försäkring för din fortsatta vistelse hos dem. En sådan försäkring kan dock bli kostsam och försäkringsskyddet börjar oftast gälla först efter viss tid, så kallad karenstid.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Men off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden anses som riskfyllda aktiviteter och är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även hemförsäkringarnas reseskydd har ofta liknande undantag. Därför behöver man teckna en separat försäkring för riskfyllda aktiviteter vid t.ex off pist åkning eller andra äventyrligare sporter.

Barnförsäkringarna ger däremot i allmänhet ett bra skydd vid skada i samband med idrott.
Men det finns barnförsäkringar som inte ersätter idrottsskador om den försäkrade får ersättning/sponsring för sin idrott eller går på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd men har ofta låga ersättningsbelopp.

Dykolycka - behövs reseförsäkring?

Hemförsäkringens reseskydd täcker nödvändig och skälig sjukvård och hemtransport med ambulansflyg. Är du på resa inom EU och blir sjuk eller skadad har du rätt till akutvård på samma villkor som landets egna invånare. Den rätten har du inte när du t ex åker till Turkiet eller USA, därför är det extra viktigt att ha en reseförsäkring när du ska resa utanför EU-området. En dykolycka i Turkiet kan kosta uppemot 100 000 kr och i USA kan den kosta mellan 175 000 och 200 000 kr.

Även när du reser inom EU kan det vara bra att ha en reseförsäkring om du t ex skulle behöva transporteras hem med ambulansflyg, om du blir bestulen på ditt bagage, misshandlad eller om du skadar någon annan person och därigenom blir skadeståndsskyldig.

Ska du ägna dig åt äventyrligare aktiviteter som te x djuphavsdykning, behöver du teckna en separat reseförsäkring som omfattar även dessa aktiviteter.

Jag är gravid. Hur gäller reseförsäkringen?

Inom EU har du rätt till akut sjukvård enligt samma regler som det landets invånare Det gäller även i samband med graviditet och förlossning och omfattar både mor och barn. Det innefattar dock inte rätt till hemtransport.

En reseförsäkring kan däremot ersätta det och vissa andra kostnader.

Reseskyddet som finns i de allra flesta hemförsäkringar, liksom i separata reseförsäkringar, ersätter mamman vid akut sjukdom eller olycksfall som inträffar under graviditeten eller förlossningen t o m graviditetsvecka 28. Det ska dock inte ha funnits något särskilt vårdbehov vid resans start, t ex att det framkommit något onormalt vid mödravårdskontroller.

Om barnet måste förlösas med akut kejsarsnitt på resan, på grund av akut sjukdom hos barnet eller mamman, betalas de vårdkostnader som kan uppstå. Men det varierar hur försäkringen gäller för barnet. Kontakta därför ditt bolag och hör efter hur din försäkring gäller om barnets skulle födas på resan.

I vissa bolag gäller försäkringen även efter vecka 28.

Reseförsäkringar från Europeiska ERV (www.erv.se) kan ge ersättning för oväntade graviditetskomplikationer som inträffar före graviditetsvecka 34 (33+6), inklusive behandling av för tidigt fött barn.

Länsförsäkringars hemförsäkring har ingen tidsgräns vare sig för mamman eller barnet i magen (www.lf.se).

IHI Bupa (www.ihi.com) täcker komplikationer samt för tidig födsel upp till och med vecka 36. Sjukhusvård täcks för både barnet och modern upp till och med en månad och om läkare bedömer att de då kan åka hem ingår även hemtransport i försäkringen, annars täcker försäkringen ytterligare vård tills de kan åka hem.

 

 

Mina föräldrar kommer till Sverige på besök och behöver en försäkring

För att få visum krävs att de har en försäkring som ersätter kostnader för akut sjukdom och olycksfall.

Kan man inte skaffa en försäkring i sitt hemland finns det så kallade omvända reseförsäkringar att teckna i Sverige. Är de yngre än 70 år finns flera försäkringsbolag att välja på. Är de över 70 år kan IHI Bupa (www.ihi.com) erbjuda försäkring, eller Gefvert Försäkringsmäklare (tel 08- 440 54 40) förmedla en försäkring.

Jag ska resa utomlands för att studera eller jobba som au pair. Vad ska jag ha för försäkring?

Det finns speciella försäkringar utformade för dem som ska studera eller arbeta utomlands en begränsad tid. Du läsa mer om försäkringar för arbete och studier här.
En vanlig reseförsäkring för privatpersoner ger inte det skydd du behöver. Dessa har nämligen ofta undantag för skador som har anknytning till arbetet.
Diskutera gärna med försäkringsbolaget för att vara säker på att du får en försäkring som passar dig!

 

Utbytesstudent, omfattas jag av någon försäkring?

Du får kontrollera med ditt universitet eller din högskola om de har tecknat en försäkring för dig när du studerar utomlands.

Hos Kammarkollegiet kan statliga universitet och högskolor teckna en försäkring för studenter som ska studera, bedriva forskarutbildning eller praktisera på företag utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt för akut sjuk- eller tandvård utomlands.

Försäkringen kan också ersätta merkostnader för hemtransport vid olycksfall eller sjukdom. Vid livshotande skada eller sjukdom kan anhörigs resa till den försäkrade ersättas. I försäkringen ingår även ett avbrottsskydd om utlandsvistelsen måste avbrytas t ex pga anhörigs allvarliga skada, livshotande sjukdom eller dödsfall, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet.

Ett skydd för lösöre ingår, liksom för pengar och värdehandlingar. Försäkringen innehåller också ansvarsskydd och rättsskydd.

Jag har en hemförsäkring med 45 dagars reseskydd, men ska vara borta längre. Hur ordnar jag reseskyddet?

Oftast kan du mot en kostnad förlänga reseskyddet i hemförsäkringen. Du kan även vända dig till reseförsäkringsbolagen och köpa försäkring från den dagen du står utan reseskydd. Tänk på att köpa en reseförsäkring som täcker hela restiden innan du ger dig av. Det kan vara svårt att förlänga reseskyddet när du befinner sig på resande fot och har reseskyddet upphört att gälla är det i stort sett omöjligt.

Flygplanet blev försenat och jag fick extra kostnader. Rätt till ersättning från flygbolaget?

Flygbolaget ska i normalfallet ersätta passageraren för de merkostnader som denne drabbas av på grund av förseningen. Högsta ersättningsbelopp är ca 43 000 kr per passagerare.
Flygbolaget är dock fritt från ansvar om de vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan krävas eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.
Du kan också ha rätt till ersättning för försening från reseskyddet i din hemförsäkring, en separat reseförsäkring eller från en försäkring som kan ingå i ditt betal- eller kreditkort om du betalat resan med kortet.

 

Reseförseningar, hur ersätts de av försäkringsbolagen?

Här finns stora skillnader i bolagens villkor. Normalt ska förseningen bero på att allmänt färdmedel blivit försenat, att bagage inte kommit fram i tid eller att du själv råkar ut för en olycka på väg till t ex flygplatsen.
Med allmänt färdmedel menas flyg, buss, tåg, alltså sånt som allmänheten har tillgång till. En buss som hyrts av en grupp vänner betraktas däremot inte som allmänt färdmedel. Förseningen ska normalt vara minst 4-24 timmar, beroende på bolag.
Ersättningen kan betalas ut på olika sätt: – som ett schablonbelopp, dvs utan att du behöver redovisa några kostnader till följd av förseningen – som en kostnadsersättning upp till ett maxbelopp. Spara kvittona.
Om du t ex krockar på vägen till flygplatsen och därför missar en avgång betalar försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma i kapp resplanen. Sådant brukar kallas för resestartskydd. Även anslutningsskydd kan räknas hit.

 

Vilka bagageskador ersätts från reseförsäkring?

Hemförsäkringarnas reseskydd ersätter bagageskador som beror på stöld, brand, vattenskador pga. läckage från rör eller våtutrymme, storm- och översvämningsskador.

För ett mer heltäckande skydd, t ex om du snubblar och tappar din kamera i marken, krävs att du kompletterar hemförsäkringen med en s k allriskförsäkring. Separata reseförsäkringar kan innehålla ett allriskskydd redan från början.

Stöldbegärlig egendom som försvinner då den lämnats in för transport ersätts aldrig. Packa därför inte ner cd-spelare, kameror, datorer eller mobiltelefoner i bagage som ska checkas in.

Hur skaffar jag ett avbeställningsskydd?

  • Genom att betala en del av resan med ditt bank-, betal- eller kreditkort med koppling till exempelvis Visa, Master- eller Eurocard. Även kort utan koppling till en bank kan innehålla ett avbeställningsskydd, t ex American Express.
  • Kontakta ditt hemförsäkringsbolag. De säljer ofta tillägg till sitt reseskydd eller skaffa en mer omfattande hemförsäkring.
  • Hos resebyråerna, som ofta säljer egna avbeställningsskydd.
  • Genom att köpa ett direkt från reseförsäkringsbolagen. Deras produkter kan också säljas hos resebyråerna.

Vad är en avbeställningsförsäkring?

En avbeställningsförsäkring kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan.

Merparten av försäkringarna ersätter vid:

Skada på person – om du själv, närstående, ditt resesällskap eller den du ska resa till drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall.Skada på din egendom – om t ex ditt hus brinner ner.

I vissa avbeställningsskydd ersätts resan oavsett orsak under förutsättning att du inte kunnat förutse eller förhindra händelsen.

Vad kostar det att bli inlagd på sjukhus i Thailand och USA? Och vad kostar hemtransport med ambulansflyg från de länderna.

I USA kan det kosta mellan 50 000 kr och 100 000kr att bli inlagd på sjukhus, beroende på i vilken stat du befinner dig i och din diagnos. Intensivvård kostar självklart mycket än vanlig vård på sjukhus. I Thailand kostar motsvarande vård mellan 10 000 kr och 15 000 kr. Ambulansflyg från Thailand till Sverige kostar cirka 800 000 kr, och från USA till Sverige cirka 1 miljon kr

Jag har hört att svenskar har rätt till sjukvård i Australien?

Australien och Sverige har ömsesidiga avtal som garanterar att svenska medborgare på resa i Australien får gratis akutsjukvård på samma villkor som australiska medborgare.

Detta avtal kallas för ett Reciprocal Health Care Agreement (RHCA). Du behöver inte ha med dig något europeiskt patientkort för att få vård, utan det räcker med att du visar upp ditt pass på sjukhuset, förklarar att du är från Sverige och vill be om vård "under the reciprocal health agreement between Sweden and Australia".

Avtalet gäller även om du är student eller backpacker och inte bara turist, men tänk på att ambulanstransport inte ingår i avtalet. Det innebär att om du har otur kan bli skyldig att betala för en dyr ambulansutryckning, så komplettera med en ordentlig reseförsäkring som täcker sådana saker innan du åker från Sverige. Notera också att du inte har rätt till vård på privata sjukhus, utan bara statliga så kallade public hospitals.

 

Kan mina medresenärer få ersättning även om bara jag skadats?

Ja, om dina medresenärer omfattas av samma hemförsäkring som du kan de få ersättning från reseskyddet i hemförsäkringen, för t ex outnyttjad reskostnad, även om det är du som skadats.

Ersättning betalas om sjukdomen eller olycksfallet krävt intensivvård, ständig tillsyn eller om medförsäkrad beordrats att avbryta resan och du måste ledsaga den skadade till Sverige. Vissa försäkringar kan även ersätta medförsäkrade om sjukdomen eller olycksfallet medfört att de väsentligen inte kunnat utnyttja resan som planerat.

Har du i stället en separat reseförsäkring krävs att du och dina medresenärer har samma reseförsäkring för att medresenärerna ska ha möjlighet att få ersättning.

Vart vänder jag mig om jag skadas utomlands?

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om du blir sjuk eller skadad utomlands. Många svenska försäkringsbolag har samarbete med en larmcentral, dit du också kan vända dig om du blir sjuk eller råkar ut för en skada. I ditt försäkringsbevis framgår vilken larmcentral som just ditt försäkringsbolag är anknutet till. Där hittar du även kontaktuppgifter till larmcentralen.

 

Vad är det europeiska sjukvårdskortet?

Vad är EU-kortet/det europeiska sjukförsäkringskortet?
EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) ger dig rätt till vård när du reser inom EU/EES och Schweiz. Du har rätt till vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. Beställ EU-kortet från Försäkringskassan.

Jag ska resa inom EU. Behöver jag teckna en reseförsäkring när jag har mitt EU-kort?
Ja, du behöver en annan reseförsäkring. EU-kortet ersätter inte hemresor med till exempel ambulansflyg. En reseförsäkring kan, till skillnad från EU-kortet, även ge tillgång till privat sjukvård. Hemförsäkringen innehåller ett bra reseskydd under 45 dagar. Planerar du att vara borta en längre tid behöver du förlänga ditt reseskydd innan din nuvarande försäkring upphör.

Jag var sjuk under semestern. Behövs läkarintyg?

Läkarintyg är oftast helt avgörande för om ersättning ska betalas. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar.
Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att:
– be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada – själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet. De kan kanske minnas dig och i efterhand förtydliga vilka ordinationer de gav. – efter hemkomsten ta kontakt med läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av.

Min sjukdom blev akut sämre när jag var på utlandsresa. Gäller reseförsäkringen då?

Reseförsäkringar betalar endast för kostnader som inte var förväntade vid avresan. Du kan alltså inte få ersättning för pågående vård. Men du kan dock få ersättning för en försämring som du inte hade anledning att räkna med innan du reste.

Har du någon sjukdom och är osäker på om du kan åka, kontakta din läkare. Om denne anser att du kan resa är det bra om du kan få ett intyg på det. Då är det lättare att visa att de försämringar som uppstått var oförutsedda och inte berodde på ett tidigare vårdbehov.

Hur skaffar jag en reseförsäkring?

Med stor sannolikhet har du redan en reseförsäkring i din hemförsäkring. I de flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd under 45 dagar. Om inte så kan du köpa försäkringen av ditt försäkringsbolag som en tilläggsförsäkring.
Du kan vända dig till reseförsäkringsbolagen. De har ofta både fullständiga reseförsäkringar och sådana som är avsedda som komplement till hemförsäkringens skydd.
Resebyråerna säljer ofta reseförsäkringar. De brukar också sälja reseförsäkringsbolagens fullständiga och kompletterande försäkringar.
Om du köper din resa med ett visst kontokort så ingår ofta någon typ av reseförsäkring. Dessa är oftast bara ett komplement till vanliga reseförsäkringar.

 

Vad är en kortreseförsäkring?

Det är en reseförsäkring som ofta ingår när du betalar din resa med bank-, betal- eller kreditkort (t ex Visa, Mastercard och Eurocard). Försäkringen är ingen komplett reseförsäkring utan kan ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. I kortförsäkringen ingår ofta:
1. avbeställningsskydd
2. ersättning för bagageförsening
3. ersättning om allmänt färdmedel, t ex flyg, försenas
4. invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador
5. dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall
6. självriskersättningar
Tänk på att dessa försäkringar bara är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd då de bl a saknar ersättning för t ex vårdkostnader och hemtransport vid sjukdom och olycksfall.
Kort som American Express och Diners Club har dock mer heltäckande produkter. Här kan du ofta klara dig helt på kortets försäkring. Men läs först villkoren.

 

Vilket skydd har jag i reseförsäkringen?

En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för skador som annars kan bli oerhört kostsamma för den enskilde, såsom

1. vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka
2. ersättning för hemtransport till Sverige vid svår skada
3. överfallsskydd vid misshandel
4. rättskydd vid domstolstvist
5. ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.

Det är också bra om reseförsäkringen innehåller ersättning för:

6. bagageskador
7. bagageförsening
8. färdmedelsförsening
9. personförsening

Du kan även hitta annat i reseförsäkringar såsom ersättning för:

10. outnyttjade semesterdagar vid sjukhusvistelse
11. ny resa om du bara kunnat nyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker
12. självrisker för skador som täcks av andra försäkringar
13. psykologhjälp vid krissituationer
14. hyra av viss utrustning på resan, t ex golfklubbor om dina egna stulits

Vilka omfattas av reseskyddet?

Hemförsäkringens reseskydd
Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Separata reseförsäkringar
Dessa försäkringar omfattar den som har köpt försäkringen. Vid vissa skador kan även medresenärer få ersättning, men då måste de ha köpt försäkring hos samma bolag.

Kortförsäkringar
Dessa försäkringar gäller ofta om du betalar resan med ditt kontokort. Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och dennes make, maka, registrerade partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andre föräldern.

För vilka gäller bankkortförsäkringen?

Den gäller vanligen för dig, make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig eller hos den andre föräldern.

Tänk på att om du betalat resan med ditt kort för någon annan än ovan så gäller oftast inte försäkringen för den personen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå