2023-06-01 Nyhet

Därför blir så många lurade av bedragare – psykologiprofessorer förklarar

Den ökande digitaliseringen av banktjänster gör att fler konsumenter utsätts för bedrägerier, där de på olika sätt blir lurade att föra över pengar. Det är också det vanligaste klagomålet till Konsumenternas Bank- och finansbyrå under 2023.

- Redan förra året  såg vi en ökning med över 200% av antalet klagomål om obehöriga transaktioner och bedrägerier, säger Fredrik Nordquist biträdande chef på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Konsumenter som kontaktar oss beskriver hur de känt sig maktlösa inför bedragarnas manipulationer. Bedragare blir också allt ”skickligare” , fortsätter Fredrik.  

Konsumentverket publicerar utlåtande från professorer i psykologi

Konsumentverket har nyligen publicerat ett utlåtande från två professorer i psykologi på Göteborgs universitet. I utlåtandet framgår det att bedragares anvisningar kan framstå som både adekvata och lämpliga för den konsument som försätts i en stressande situation.

Även om det i efterhand går att ifrågasätta varför någon följt bedragarens instruktioner, finns det stöd i psykologisk forskning för att konsumenter under ett pågående bedrägeri kan uppfatta bedragarens instruktioner som både rimliga och riktiga.

- Det är viktigt att sådan kunskap blir en betydelsefull del i bedömningen av om en konsument i någon grad varit oaktsam vid ett bedrägeri, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas bank- och finansbyrå. Därför är det mycket välkommet att Konsumentverket gett professorerna i uppdrag att ta fram utlåtandet, och att göra det offentligt så att alla bedrägerioffer kan använda det i sina reklamationer fortsätter Kicki

Fritt att använda vid en reklamation

Professorernas utlåtande finns publicerat på Konsumentverkets webbplats och det är fritt att använda det om du vill reklamera till banken och argumentera för att du inte varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd vid ett bedrägeri. Du hittar utlåtandet här: Forskarutlåtande angående psykologin bakom riskfyllda och irrationella beslut.

Bakgrund

Konsumentverket gav två professorer i psykologi vid Göteborgs Universitet i uppdrag att sammanställa relevant, psykologisk kunskap och forskning om människors beslutsfattande och vilka faktorer som påverkar konsumenter att fatta riskfyllda och irrationella beslut i bedrägerisituationer.  

Utlåtandet från professorerna är avsett att, från ett beteendevetenskapligt perspektiv, generellt beskriva konsumenters förutsättningar att ta till sig information och fatta adekvata och ekonomiskt rationella beslut

Professorerna beskriver hur människor ofta känner sig okunniga, osäkra och underlägsna i de nya och överraskande situationer som bedragarna skapar. Detta, i kombination med en upplevelse av tidspress och ett behov att agera snabbt, gör oss stressade. Stress leder vanligen till systematiska tankefel vilket försämrar vår förmåga att bedöma information och fatta bra beslut.