2020-01-01 Nyhet

Nya krav på att fondförvaltare ska redovisa aktivitetsgrad

Från och med 2020 ska fondförvaltare vara mer transparenta i hur aktiva deras fonder är. Fonderna ska beskrivas i förhållande till ett jämförelseindex. Syftet är att motverka så kallade dolda indexfonder. Konsumenter ska kunna avgöra om en fond bara följer index men marknadsförs som aktivt förvaltad, det vill säga en fond som förväntas slå index och för det tar ut en högre förvaltningsavgift.

- Det är positivt både för konsumenter och för fondbolagen själva att transparensen ökar, säger Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Framför allt eftersom det nya kravet gör det svårare för fondförvaltare att ta ut höga avgifter för passivt förvaltade fonder. Förhoppningsvis kommer man till rätta med problemet med dolda indexfonder, något som varit en fråga för finansmarknaden en längre tid, säger Jakob Stigsson.

Vad innebär det nya kravet?

Med det nya kravet på redovisning av aktivitetsgrad ska en fondförvaltare ta fram skriftlig information om hur mycket fondens avkastning skiljer sig mot det valda jämförelseindexet. Du ska även få information om hur fondförvaltningen bedrivs och en motivering till varför det valda jämförelseindexet är relevant att jämföra fonden mot. Om en fond inte kan jämföras mot något relevant index ska du som konsument få information om det samt en förklaring till varför.

Informationen ska finnas på fondförvaltarens hemsida, i en informationsbroschyr och i årsredovisningen.

Redovisning av historisk aktivitetsgrad

Har fonden funnits i mer än två år ska fonden även redovisa det historiska aktivitetsmåttet för varje år, dock maximalt tio år tillbaka i tiden. Fondförvaltaren ska även ge dig en förklaring till det uppnådda aktivitetsmåttet. 

Läs på om fonden innan du väljer 

- När du som konsument ska välja en fond är det viktigt att du inte enbart förlitar dig på aktivitetsmåttet utan du bör alltid göra en djupare analys av fonden för att se att den uppfyller dina krav när det gäller både aktivitet, hållbarhet, risk och avkastning. Läs på om fonden på fondförvaltarens webbplats innan du väljer att investera, uppmanar Jakob Stigsson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.