Privat pensionsförsäkring

Privat pensionsförsäkring har varit ett avdragsgillt pensionssparande fram till och med 1 januari 2016. Då slopades avdragsrätten helt, vilket gör att det är oförmånligt för de allra flesta att sätta in mer pengar.

Privat pensionsförsäkring har varit ett avdragsgillt pensionssparande som funnits under lång tid. Avdragsrättens storlek har under åren sänkts och slopades helt 1 januari 2016.

Undvik dubbelbeskattning - Sätt inte in mer pengar

De allra flesta ska därför sluta att spara i privat pensionsförsäkring för att undvika att bli dubbelbeskattad. Du blir dubbelbeskattad eftersom du inte längre får göra avdrag för det belopp som du sätter in, men ändå kommer att få betala inkomstskatt på det beloppet när du tar ut pensionen.

Många försäkringsbolag har slutat att sälja nya privata pensionsförsäkringar. Har du däremot en privat pensionsförsäkring i ett sådant bolag sen tidigare, fortsätter ditt pensionskapital att förvaltas av försäkringsbolaget. Försäkringen läggs då i ett s k fribrev 

Undantag för två grupper

Observera att det dock finns undantag för två grupper: Egenföretagare och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning kan fortsatt göra avdrag i deklarationen för motsvarande 35 procent av inkomsten från sin näringsverksamhet eller från sin lön - upp till maximalt 10 prisbasbelopp. Läs mer på Skatteverket.se

Pensionsförsäkring är ett bundet pensionssparande

Privat pensionsförsäkring är ett bundet pensionssparande och utbetalningar från försäkringen får börja tidigast från 55 års ålder. Utbetalningarna sker enligt villkoren i din pensionsförsäkring men utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

 Vad kostar din privata pensionsförsäkring? 

I beräkningsfunktionen Jämförpris kan du se vad olika privata pensionsförsäkringar kostar i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald. Du kan också se vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat. I vår jämförelse av privata pensionsförsäkringar kan du till exempel se mer i detalj hur olika avgifter är konstruerade. 

Hur placeras sparandet?

För privat pensionsförsäkring finns det två huvudsakliga sätt att placera pengarna. Det ena är i en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och du får en garanti på ditt sparande. Det andra är en fondförsäkring där du själv väljer fonder pengarna ska placeras. Vanligtvis ingår inte någon garanti i fondförsäkring.

Efterlevandeskydd

En privat pensionsförsäkring kan kombineras med ett återbetalningsskydd. Det innebär att värdet i försäkringen utbetalas till dina förmånstagare om du avlider. Det kan också gå att välja till ett utökat försäkringsskydd för efterlevande, om du vill att en förmånstagare får ut ett bestämt belopp oavsett när du dör och hur mycket du har sparat. Har du valt ett sådant efterlevandeskydd, ska du kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som händer med skyddet om du slutar att betala in pengar till din privata pensionsförsäkring.

Har du kombinerat ditt pensionssparande med ett skydd för efterlevande, blir din ålderspension lägre.

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de som du vill ska få pengarna om du avlider. Enligt inkomstskattelagen är det följande personer som kan vara förmånstagare:

  • make/maka/registrerad partner/sambo
  • före detta make/maka/registreradpartner/sambo
  • egna barn eller barn till tidigare nämnda

Vissa försäkringsbolag erbjuder också premiebefrielse, vilket innebär att försäkringsbolaget betalar din försäkringspremie om du blir sjuk och inte kan arbeta.

Pensionsutbetalningar

Pensionsutbetalningarna från pensionsförsäkring sker enligt villkoren i ditt pensionsförsäkringavtal. Utbetalningarna får börja tidigast det år du blir 55 år. Utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Återköp av pensionsförsäkring

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för återköp av pensionsförsäkring.

En pensionsförsäkring som har ett tekniskt återköpsvärde på högst ett prisbasbelopp (44 800 kronor 2017) får återköpas utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Det krävs dock att försäkringsbolaget godkänner återköpet.

Reglerna gäller för både nytecknade och gamla pensionsförsäkringar.

I andra fall kan Skatteverket genom dispens medge återköp av pensionsförsäkring, men då krävs att du är på obestånd och att du genom återköpet kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. Läs mer på Skatteverket.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter vid bodelning har ändrats och trädde i kraft 1 januari 1999. Ändringarna innebär att privata pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen med anledning av äktenskapsskillnad. Undantag från regeln kan göras under vissa omständigheter till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Bodelning med anledning av dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna inte heller fortsättningsvis ingå i bodelningen och möjligheten att undantagsvis dra in dessa rättigheter i bodelningen har tagits bort.

Efterlevande makes privata pensionsförsäkring ingår inte i bodelning med anledning av dödsfall. Däremot ska privat pensionsförsäkring ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

När det privat pensionsförsäkring efter den avlidne maken tillfaller beloppet förmånstagare om sådan finns insatt. Förmånstagarbelopp ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap och påverkar inte beräkning av giftorätt, arvsrätt och laglott. Utbetalning från pensionsförsäkring utan förmånstagarförordnande upphör.