Individuellt pensionssparande (IPS)

Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har försämrats kraftigt. Från den 1 januari 2016 har avdragsrätten slopats helt för de allra flesta.

Avdragsrätt endast för vissa sparare

För två grupper av sparare gäller andra skatteregler för privat pensionssparande: Egenföretagare och de som inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare får göra avdrag även framöver. Läs mer på skatteverket.se

Pensionssparrörelse

Pensionssparrörelse kan bedrivas av banker, värdepappersbolag, företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

Skriftligt avtal

IPS-sparandet ska grundas på ett skriftligt avtal. I avtalet ska spartiden, tidpunkten då utbetalningarna ska påbörjas och det antal år som utbetalningarna ska ske anges. Avtalet består oftast av dels allmänna villkor dels en individuell del. Villkor som inte har tagits in i avtalet är ogiltiga.

Pensionssparkonto

För varje pensionssparavtal ska pensionssparinstitutet föra ett pensionssparkonto. Institutet ska årligen redovisa kontots ingående och utgående värde  och också ange samtliga transaktioner som gjorts under året.

Ångerrätt vid distansavtal

Har du tecknat IPS på distans har du 30 dagars ångerrätt. Läs mer här  

Hur placeras sparandet?

Du kan placera sparbeloppet på följande sätt: inlåning på bankkonto i svensk eller utländsk bank, i svenska eller utländska värdepappersfonder, i enskilda svenska eller utländska aktier som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller som i utlandet är föremål för handel på reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Bara kontantinsättningar

Sparande i aktier och fondandelar måste alltid ske genom kontantinsättningar. Det går inte att lyfta in ett befintligt fondsparande eller en aktieportfölj i ett individuellt pensionssparande.

Gäller insättningsgarantin?

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Har man ett IPS-konto i ett utländskt institut kan andra regler gälla.

Omplacering

Du kan när som helst under spartiden eller utbetalningstiden omplacera hela eller delar av behållningen på pensionssparkontot. Med omplacering menas att du kan flytta kapital mellan olika underliggande konton inom ett och samma pensionssparkonto till exempel flytta kapital från en fond till ett sparkonto.

Byte av institut

Du kan byta pensionssparinstitut under spar- eller utbetalningstiden.

Skatteregler

Avdragsrätt

Två grupper kan fortfarande göra avdrag för sparandet, egenföretagare och de som inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare. Läs mer på skatteverket.se

Utbetalningar från pensionssparandet -"pensionen"- beskattas som inkomst av tjänst.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatten är en schablonskatt som beräknas på sparkapitalet på kontot, oavsett om placeringarna har gått upp eller ner i värde. Skatteunderlaget, som bestäms utifrån värdet på ditt pensionssparande den 1 januari varje år, multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det framräknade värdet dras sedan skatt med f n 15 procent. Du behöver inte själv ta upp detta i din deklaration utan banken räknar ut skatten och betalar in till den till Skatteverket.

Pensionsutbetalningar

Pensionsutbetalningarna från pensionssparkontot sker enligt villkoren i ditt pensionssparavtal och får börja tidigast från 55 års ålder. Utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Utbetalning i förtid

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för att avsluta ett pensionssparkonto i förtid.

Ett pensionssparkonto som har en behållning på högst ett prisbasbelopp (44 300 kronor 2016) får då avslutas i förtid. Det krävs dock att banken (sparinstitutet) godkänner att kontot avslutas.

Reglerna gäller för både nya och äldre pensionssparkonton.

I andra fall kan Skatteverket medge att kontot avslutas genom en utbetalning i förtid, men då krävs att du är på obestånd och att du genom utbetalningen kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Läs mer på skatteverket.se.

Förmånstagare

Att någon är förmånstagare innebär att om spararen avlider går pensionsutbetalningarna istället till den som är insatt som förmånstagare. Som förmånstagare kan man välja någon i familjen. 

Pensionsutbetalningarna till förmånstagaren börjar omedelbart efter dödsfallsutredning. Förmånstagaren kan göra samma omplaceringar som spararen skulle kunnat göra.

Avlider pensionsspararen utan att det finns någon förmånstagare insatt i pensionssparavtalet ingår behållningen på pensionssparkontot på vanligt sätt i dödsboets tillgångar.

Den situation kan uppstå att det inte finns någon annan person som ska träda in i en avliden förmånstagares ställe. Behållningen tillfaller då förmånstagarens dödsbo. Då ska avskattning enligt inkomstskattelagen ske. Avskattning betyder att behållningen på pensionssparkontot, när avtalet vid dödsfall upphört att gälla, beskattas som inkomst av tjänst.

Bodelning

Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter vid bodelning har ändrats och trädde i kraft 1 januari 1999. Ändringarna innebär att den pensionsrätt som make får i ett pensionsavtal enligt huvudregeln ska ingå i bodelningen med anledning av äktenskapsskillnad. Undantag från regeln kan göras under vissa omständigheter till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna inte heller fortsättningsvis ingå i bodelningen och möjligheten att undantagsvis dra in dessa rättigheter i bodelningen har tagits bort. Pensionsrätten ska ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

Har rätten enligt pensionsavtalet delats ska pensionsinstitutet öppna ett pensionssparkonto för den andre maken. Fördelningen av pengarna mellan kontona blir vad som bestämts vid bodelningen. Om kontohavarens make vid bodelningen helt eller delvis har fått rätten till pensionssparkontot, får denne inte göra inbetalningar, ändra vad som bestämts om utbetalningarnas storlek och utbetalningstiden eller förordna förmånstagare.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå