Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) är en bunden sparform som var avdragsgillt till och med 1 januari 2016. Då slopades avdragsrätten för de allra flesta sparare, vilket gör att det är oförmånligt för många att fortsätta göra inbetalningar till IPS-kontot.

Avdragsrätt bara för vissa sparare

Den som helt saknar pensionsrätt i sin anställning - dvs. den som bara har rätt till allmän pension enligt lag - kan fortfarande göra avdrag i deklarationen för insättningar som görs till ett IPS-konto. Egenföretagare kan också göra avdrag.  

Avdrag kan göras med upp till 35 procent av anställningsinkomsten  - eller om du är egenföretagare - 35 procent av inkomsten av aktiv näringsverksamhet upp till maximalt 10 prisbasbelopp. 

För övriga sparare är det alltså inte längre förmånligt att göra insättningar till IPS-kontot. Sparandet som redan finns på ett IPS-konto påverkas däremot inte av de nya avdragsreglerna.

Läs mer om avdragsrätten på skatteverket.se

IPS är ett bundet pensionssparande

IPS är ett bundet pensionssparande och utbetalningar från kontot får börja tidigast från 55 års ålder. Utbetalningarna sker enligt villkoren i ditt pensionssparavtal men utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Var kan du öppna ett IPS-konto?

Hos ett sk. sparinstitut, det vill säga hos de flesta banker, värdepappersbolag, andra företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

Skriftligt IPS - avtal

Ditt IPS-sparande ska grundas på ett skriftligt avtal mellan dig och sparinstitutet. Avtalet ska innehålla information om spartiden, tidpunkten då utbetalningarna från IPS-kontot ska börja och det antal år som utbetalningarna ska ske.

Avtalet består ofta av en del med allmänna villkor och en del med individuella villkor.

Eventuella villkor som inte har tagits in i avtalet är ogiltiga.

Pensionssparkontot (IPS-konto)

För varje pensionssparavtal ska sparinstitutet föra ett pensionssparkonto (IPS-konto).

Du har rätt att få en redovisning av kontots ingående och utgående värde varje år. Du ska också få information om samtliga transaktioner som gjorts på IPS-kontot under året.

Ångerrätt vid distansavtal

Har du tecknat IPS på distans har du 30 dagars ångerrätt. Läs mer här  

Hur kan du placera insättningarna?

Du kan placera insättningarna till ditt IPS-kontot på följande sätt:

-inlåning på konto,

-i svenska eller utländska värdepappersfonder och/eller

-i enskilda svenska eller utländska aktier som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller som i utlandet är föremål för handel på reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Du kan inte lyfta in ett befintligt fondsparande eller en aktieportfölj på ditt IPS-konto, utan i så fall måste du först sälja. Insättningar som görs på ett IPS-konto måste alltid ske genom kontantinsättningar. Undantag finns om man byter sparinstitut, se nedan under" Byte av sparinstitut".

Gäller insättningsgarantin?

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin eller av det statliga investerarskyddet. Har du ett IPS-konto i ett utländskt institut kan andra regler gälla.

Omplacering av sparandet

Du kan när som helst - under spartiden eller utbetalningstiden - omplacera hela eller delar av ditt sparande på IPS-kontot. Med omplacering menas att du kan flytta kapital mellan olika sparformer inom ett och samma IPS-konto. Du kan exempelvis flytta kapital från en fond till ett sparkonto eller från ett sparkonto till aktier.

Byte av sparinstitut

Du kan byta sparinstitut när som helst under spar- eller utbetalningstiden. Kontakta det institut du vill flytta till och hör om du kan flytta över det befintliga innehavet på IPS-kontot eller om du eventuellt behöver sälja av någon fond eller annat i samband med flytten. Du kommer då istället att göra en kontantinsättning på IPS-kontot i det nya sparinstitutet när det gäller just det innehavet. Försäljning i samband med byte av sparinstitut utlöser inte någon skatt.

Särskilda skatteregler för IPS

Avdragsrätt

Två grupper av sparare kan fortfarande göra avdrag för insättningar som görs till IPS-kontot; egenföretagare och de som inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare. Läs mer på skatteverket.se

Avkastningsskatt

På sparkapitalet ska du betala en årlig schablonskatt. Du behöver inte själv ta upp denna sk. avkastningsskatt i  din deklaration, utan sparinstitutet räknar ut skatten och betalar in till den till Skatteverket.

Avkastningsskatten beräknas på sparkapitalet på kontot, oavsett om placeringarna har gått upp eller ner i värde. Skatteunderlaget, som bestäms utifrån värdet på ditt pensionssparande den 1 januari varje år, multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det framräknade värdet dras sedan skatt med f n 15 procent.

Skatt på utbetalningarna från IPS-kontot

Utbetalningarna från pensionssparandet -"pensionen"- beskattas som inkomst av tjänst.

Utbetalning av sparandet i förtid

Ett IPS-konto som har en behållning på högst ett prisbasbelopp (44 800 kronor 2017) får numera avslutas i förtid. Det krävs dock att sparinstitutet godkänner att kontot avslutas.

I andra fall kan Skatteverket medge att kontot avslutas genom en utbetalning i förtid, men då krävs att du är på obestånd och att du genom utbetalningen kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Läs mer på skatteverket.se.

Förmånstagare

Att någon är förmånstagare innebär att om IPS-spararen avlider går pensionsutbetalningarna istället till den som är insatt som förmånstagare. Som förmånstagare kan man välja någon i familjen. 

Pensionsutbetalningarna till förmånstagaren börjar omedelbart efter dödsfallsutredning. Förmånstagaren kan göra samma omplaceringar som spararen själv skulle kunnat göra.

Avlider pensionsspararen utan att det finns någon förmånstagare, ingår behållningen på IPS-kontot på vanligt sätt i dödsboets tillgångar.

Uppstår den situationen att det inte finns någon annan person som ska träda in i en avliden förmånstagares ställe, tillfaller behållningen förmånstagarens dödsbo.

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Enligt Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter ska - vid äktenskapsskillnad - den pensionsrätt som make/maka får ingå i bodelningen. Undantag kan göras under vissa omständigheter, till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Har rätten delats mellan makarna ska sparinstitutet öppna ett pensionssparkonto för den andre maken/makan. Fördelningen av pengarna mellan kontona blir vad som bestämts vid bodelningen.

Om kontohavarens make/maka helt eller delvis har fått rätt till pensionssparkontot, får denne inte göra inbetalningar, ändra vad som har bestämts om utbetalningarnas storlek och utbetalningstiden eller förordna förmånstagare.

Bodelning vid dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna enligt huvudregeln inte ingå i bodelningen. Pensionsrätten kan däremot ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå