Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensionssparande (IPS) har varit ett avdragsgillt pensionssparande fram till och med 1 januari 2016. Då slopades avdragsrätten för de flesta sparare, vilket gör att det är oförmånligt för de allra flesta att sätta in mer pengar på IPS-kontot.

Avdragsrätt bara för vissa sparare

Det är bara då du helt saknar pensionsrätt i anställning - dvs. om du endast har rätt till allmän pension enligt lag - som du fortfarande kan göra avdrag i din deklaration för insättningar du gör till ditt IPS-sparande. Även egenföretagare kan fortfarande göra avdrag.  

Avdrag kan göras med upp till 35 procent av din anställningsinkomst  - eller om du är egenföretagare - 35 procent av inkomsten av aktiv näringsverksamhet. Avdraget får vara högst 443 000 kronor.

För övriga sparare är det alltså inte längre förmånligt att göra insättningar till IPS-kontot eftersom det inte längre går att göra något avdrag. Sparandet som redan finns på ett IPS-konto påverkas däremot inte.

Läs mer om avdragsrätten på skatteverket.se

IPS är ett bundet pensionssparande

IPS är ett bundet pensionssparande och utbetalningar från kontot får börja tidigast från 55 års ålder. Utbetalningarna sker enligt villkoren i ditt pensionssparavtal och utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Var kan du öppna ett IPS-konto?

Så kallad "pensionssparrörelse" kan bedrivas av banker, värdepappersbolag, andra företag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige.

Skriftligt avtal

IPS-sparandet ska grundas på ett skriftligt avtal mellan dig och sparinstitutet. Avtalet ska innehålla information om spartiden, tidpunkten då utbetalningarna från IPS-kontot ska påbörjas och det antal år som utbetalningarna ska ske.

Avtalet består ofta av en del med allmänna villkor och en del med individuella villkor.

Villkor som inte har tagits in i avtalet är ogiltiga.

Pensionssparkonto (IPS-konto)

För varje pensionssparavtal ska sparinstitutet föra ett pensionssparkonto (IPS-konto).

Du har rätt att varje år få en redovisning av kontots ingående och utgående värde. Du ska också få information om samtliga transaktioner som gjorts på kontot under året.

Ångerrätt vid distansavtal

Har du tecknat IPS på distans har du 30 dagars ångerrätt. Läs mer här  

Hur kan du placera insättningarna?

Du kan placera ditt sparbelopp på följande sätt: inlåning på konto, i svenska eller utländska värdepappersfonder och/eller i enskilda svenska eller utländska aktier som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller som i utlandet är föremål för handel på reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Endast kontantinsättningar

Vill du spara i aktier och/eller fondandelar måste det alltid ske genom kontantinsättningar på IPS-kontot. Du kan alltså inte lyfta in ett befintligt fondsparande eller en aktieportfölj i ett individuellt pensionssparande.

Gäller insättningsgarantin?

IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Har du ett IPS-konto i ett utländskt institut kan andra regler gälla.

Omplacering av sparandet

Du kan när som helst under spartiden eller utbetalningstiden omplacera hela eller delar av behållningen på pensionssparkontot. Med omplacering menas att du kan flytta kapital mellan olika sparformer inom ett och samma IPS-konto. Du kan exempelvis flytta kapital från en fond till ett sparkonto eller från ett sparkonto till aktier.

Byte av sparinstitut

Du kan byta sparinstitut under spar- eller utbetalningstiden.

Skatteregler

- Avdragsrätt

Två grupper kan fortfarande göra avdrag för insättningar till IPS-kontot; egenföretagare och de som inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare. Läs mer på skatteverket.se

- Avkastningsskatt

Avkastningsskatten är en schablonskatt som beräknas på sparkapitalet på kontot, oavsett om placeringarna har gått upp eller ner i värde. Skatteunderlaget, som bestäms utifrån värdet på ditt pensionssparande den 1 januari varje år, multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det framräknade värdet dras sedan skatt med f n 15 procent. Du behöver inte själv ta upp detta i din deklaration utan sparinstitutet räknar ut skatten och betalar in till den till Skatteverket.

- Skatt på utbetalningar från IPS-kontot

Utbetalningarna från pensionssparandet -"pensionen"- beskattas som inkomst av tjänst.

Utbetalning i förtid

Ett IPS-konto som har en behållning på högst ett prisbasbelopp (44 300 kronor 2016) får numera avslutas i förtid. Det krävs dock att sparinstitutet godkänner att kontot avslutas.

Reglerna gäller för både nya och äldre IPS-konton.

I andra fall kan Skatteverket medge att kontot avslutas genom en utbetalning i förtid, men då krävs att du är på obestånd och att du genom utbetalningen kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Läs mer på skatteverket.se.

Förmånstagare

Att någon är förmånstagare innebär att om spararen avlider går pensionsutbetalningarna istället till den som är insatt som förmånstagare. Som förmånstagare kan man välja någon i familjen. 

Pensionsutbetalningarna till förmånstagaren börjar omedelbart efter dödsfallsutredning. Förmånstagaren kan göra samma omplaceringar som spararen själv skulle kunnat göra.

Avlider pensionsspararen utan att det finns någon förmånstagare ingår behållningen på IPS-kontot på vanligt sätt i dödsboets tillgångar.

Uppstår den situationen att det inte finns någon annan person som ska träda in i en avliden förmånstagares ställe, tillfaller behållningen förmånstagarens dödsbo.

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Enligt Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter ska - vid äktenskapsskillnad - den pensionsrätt som make/maka får ingå i bodelningen. Undantag kan göras under vissa omständigheter, till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Har rätten delats mellan makarna ska sparinstitutet öppna ett pensionssparkonto för den andre maken/makan. Fördelningen av pengarna mellan kontona blir vad som bestämts vid bodelningen.

Om kontohavarens make/maka helt eller delvis har fått rätt till pensionssparkontot, får denne inte göra inbetalningar, ändra vad som har bestämts om utbetalningarnas storlek och utbetalningstiden eller förordna förmånstagare.

Bodelning vid dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna enligt huvudregeln inte ingå i bodelningen. Pensionsrätten kan däremot ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå