Guide till att välja rätt försäkring för ditt barn

Vilka är viktigaste delarna i en barnförsäkring? Vad bör du tänka på när du ansöker om en försäkring och vad kan du göra om ditt barn inte beviljas en försäkring?

Att välja barnförsäkring

De viktigaste delarna i barnförsäkringarna är ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet) och ersättning om barnet blir långvarigt sjukt.

Möjlighet att få ersättning vid invaliditet finns i de flesta försäkringarna. Att ersättningen för medicinsk och ekonomisk invaliditet skiljer sig åt mellan olika försäkringar kan bero på vilket försäkringsbelopp som du eller gruppföreträdaren valt och hur undantag och begränsningar vid sjukdom ser ut.

Vilka ersättningsmöjligheter som finns vid långvarig och allvarlig sjukdom varierar också. Det beror på att försäkringarna har olika innehåll. Alla försäkringar ger inte möjlighet till ett engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser, komplement till föräldrar som beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan eller en månadsersättning till en ung vuxen som blivit studie eller arbetsoförmögen

Tänk på att barnförsäkringen är ett avtal som gäller för ett år i taget. Både villkor och premie kan ändras vid den årliga huvudförfallodagen. I dag kan de flesta barnförsäkringar behållas upp till barnet fyller 25 år.

Försäkringsbelopp

När du ska teckna en försäkring måste du välja försäkringsbelopp. Bolagen erbjuder försäkringar på mellan 440 000 kronor och 2 400 0000 kronor. Ett försäkringsbelopp på cirka 1 300 000 kr anser vi ge ett bra skydd, men väljer du ett högre belopp får du mer i ersättning.

Försäkringsbeloppet har betydelse för hur stor invaliditetsersättning som kan utbetalas. Vid hög invaliditetsgrad kan vissa bolag ge en tilläggsersättning. Tilläggsersättning börjar ofta betalas ut vid cirka 20 procents invaliditet. Om barnet omfattas av flera försäkringar kan ersättning för invaliditet betalas ut från flera försäkringar för samma skada.

Det är viktigt att du själv jämför villkoren för att hitta den försäkring som passar dig och din plånbok.

 Individuell försäkring eller gruppförsäkring

Privata barnförsäkringar som du själv betalar för finns både som individuella försäkringar och gruppförsäkringar. När du vill teckna en individuell försäkring kontaktar du ett försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar.

Vid gruppförsäkringar har en organisation, förening eller arbetsgivare ingått ett avtal med ett försäkringsbolag, ett gruppavtal och erbjuder därigenom sina medlemmar en viss försäkringslösning. Du kan endast teckna en gruppförsäkring om du tillhör gruppen vilket du exempelvis kan göra genom din anställning eller ett medlemskap i en idrottsklubb.

En del gruppförsäkringar ger endast ett basskydd som framförallt kan ge invaliditetsersättningar. Dessa försäkringar kan du behöva komplettera med en individuell försäkring. Hur försäkringsskyddet skiljer sig åt mellan olika försäkringar kan du se i vår jämförelse av barnförsäkringar.

Har du många barn och tycker det är för dyrt att teckna en individuell försäkring till varje barn kan en gruppförsäkring vara ett alternativ eftersom det i gruppförsäkringar ofta är möjligt att försäkra flera barn till en premie.

Barnförsäkringens innehåll

En barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall. Det är fler barn som får bestående skador av sjukdom än på grund av olycksfall.

Ersättningar för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), och ersättning om barnet blir långvarigt sjukt är viktiga delar i barnförsäkringarna.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående invaliditet till följd av en ersättningsbar skada. Bolagen har ett gemensamt tabellverk som används vid bedömning av invaliditetsgraden. Till exempel ger en amputation av ett ben vid knäet 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet och insulinbehandlad diabetes utan komplikationer ger 15 procents invaliditet. Ca 90 procent av alla medicinska invaliditetsersättningar som betalas ut, ligger under 15 procents invaliditet.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller endast kan arbeta halvtid på grund av sitt handikapp. Då kan 100 eller 50 procents ekonomisk invaliditet utbetalas.

Ersättning till förälder och barn vid långvarig sjukdom

Ersättning kan utbetalas till förälder som beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ofta ut till dess barnet fyller 19 år.

Om barnet vid vuxen ålder blir sjukskriven på grund av en ersättningsbar skada/sjukdom kan många bolag betala ut en månadsersättning till dess försäkringen upphör eller ekonomisk invaliditet kan fastställas.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

De flesta bolag betalar även ett engångsbelopp om barnet får någon allvarlig diagnos, som finns uppräknad i villkoret, t ex elakartad cancer.

Undantag och begränsningar

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades och därför ersätts oftast inte medfödda sjukdomar. Finns kända sjukdomar i släkten kan det vara klokt att se efter om det finns något bolag som inte gör undantag för den sjukdomen.

Några bolag har karenstid som innebär att försäkringen inte gäller för så kallade medfödda sjukdomar om symtom visat sig före barnet fyllt 6 år. Andra bolag räknar  upp sjukdomar som undantas eller där ersättningen är begränsad, till exempel psykiska sjukdomar och nerv- och muskelsjukdomar.

I vissa barnförsäkringar kan det också finnas begränsningar om barnet skadas i samband med sport och idrott. Försäkringsskyddet kan också vara inskränkt om barnet skadats på grund av alkohol och/eller andra droger.

Hälsodeklaration och riskbedömning

Det är bra att teckna en barnförsäkring så snart som möjligt efter barnets födelse, innan några problem har visat sig.

Hälsodeklaration

När du ansöker om individuell barnförsäkring får du lämna uppgifter om barnets hälsa. Det är viktigt att du svarar utförligt och sanningsenligt. Om det senare visar sig att du har lämnat oriktiga uppgifter, som bolaget upptäcker när de tar del av sjukjournaler i samband med skadereglering, kan det leda till att ingen ersättning betalas ut och att försäkringen sägs upp.

Vid ansökan får du fylla i en fullmakt som ger bolaget rätt att inhämta upplysningar från läkare och vårdinrättningar. Även journalanteckningar från barnavårdscentraler och skolhälsovård kan begäras in.

Riskbedömning

Försäkringsbolaget gör en riskbedömning grundad på de uppgifter du lämnat i ansökan och det medicinska underlag som de vid behov hämtar in.

Försäkringsbolaget tar därefter ställning till ansökan och meddelar föräldrarna om de beviljar försäkringen med normala villkor. I vissa fall beviljar bolaget försäkring med undantagsklausuler eller karenstid.

Om ansökan inte beviljas

De flesta barn beviljas försäkring. Cirka 10 procent av alla barn får dock avslag eller ett erbjudande om en begränsad försäkring eftersom bolaget anser att de tillhör en grupp som utgör en högre risk.

Ungefär 3 procent av alla som ansöker får inte någon försäkring alls. I samband med ett avslag erbjuder bolagen ofta en olycksfallsförsäkring för barnet och uppmanar dig att återkomma med en ny ansökan när barnet blir äldre.

Många som får avslag har antingen ett barn som är för tidigt fött, har låg födelsevikt eller är adoptivbarn. I takt med att kunskapen ökar och vården för barn med låg födelsevikt förbättras så bör rimligen möjligheten att beviljas försäkring öka.

Om försäkringsbolaget avslår din begäran om barnförsäkring har du enligt försäkrings avtalslagen (FAL) rätt att få en individuell motivering till deras avslag. Ett avslag kan prövas av allmän domstol. Försäkringsbolagen gör inte alltid samma riskbedömning, så får du avslag i ett bolag kan du ansöka om försäkring i ett annat bolag.

Ett alternativ till en individuell barnförsäkring kan vara en gruppförsäkring genom facket eller din arbetsgivare. Föräldrar som har en gruppförsäkring kan ofta medförsäkra barn utan att lämna hälsodeklaration. Men var medveten om att du aldrig kan få ersättning för sjukdomar och skador som visat symtom innan försäkringen tecknades.

Byta barnförsäkring och köp av försäkring för äldre barn

Är ditt barn fullt friskt och inte har varit sjuk så är det inga problem att byta barnförsäkring. Men har ditt barn haft någon skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring eftersom den nya försäkringen inte kommer att gälla för sjukdomar och skador som fanns innan den nya försäkringen börjar gälla. Se därför till att du ansöker och får en barnförsäkring beviljad i det nya bolaget innan du säger upp den du har.

Om försäkringen tecknas när barnet är äldre – i vissa bolag redan från 6 år – kan det finnas karenstider och ytterligare undantag för vissa sjukdomar.

Samhällets skydd

Barn har ett visst skydd via skola och barnomsorg. Den försäkring som förskolan eller skolan tecknat gäller dock bara för olycksfallsskador. I vissa fall gäller försäkringen dessutom bara under den tid barnet är i förskolan eller skolan eller på väg till eller från.

Barn omfattas också av socialförsäkringen. Exempel på ersättningar som kan betalas ut av Försäkringskassan:

Om barnet blir långvarigt sjuk kan vårdnadshavaren få ersättning för merkostnader och ökat vårdbehov.

0-19 år: Försäkringskassan kan besluta om helt vårdbidrag, 9 229 kr/mån (110 250 kr/år). Kan betalas upp till dess barnet är 19 år.

Samhällets ersättning till barn som på grund av handikapp aldrig kommer att kunna yrkesarbeta är låg.

19-30 år: Garanterad aktivitetsersättning, 7 788 kr/mån - 8 715 kr/mån. (Beloppet stiger ju äldre barnet blir). 30 år – 65 år: Garanterad sjukersättning max 8 900 kr/mån. Därutöver kan t ex bostadsbidrag (inkomstprövat), handikappersättning (max 2 547 kr/mån) betalas ut.

Jämförelse av barnförsäkringar

På webbplatsen har vi jämfört många av försäkringsbolagens barnförsäkringar. För att göra det enklare för dig att välja en försäkring till ditt nyfödda barn har vi satt poäng på de sex viktigaste delarna i barnförsäkringarna. Vill du jämföra barnförsäkringar mer i detalj eller ska välja försäkring för ett äldre barn klickar du på fliken Fördjupning.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå