Om kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring är en sparform där ditt sparande placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. I försäkringen kan du lägga exempelvis fonder och aktier.

För en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond så betalar du skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året. Kapitalförsäkringar har ibland en bindningstid, exempelvis fem eller tio år. Vill du ta ut pengarna tidigare kan du få betala en avgift. Det är inte alltid möjligt att få ut hela beloppet i förtid. När spartiden är slut kan du välja att få utbetalningen som ett engångsbelopp eller som löpande betalningar under en längre tid. Villkor och avgifter skiljer sig åt en hel del mellan olika produkter, så läs förköpsinformation och annan information om försäkringen noga innan du bestämmer dig.

Fondförsäkring, traditionell försäkring, depåförsäkring

Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar:

 • Fondförsäkring där du väljer mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder
 • Traditionell förvaltning där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och erbjuder en viss lägsta avkastning
 • Depåförsäkring där du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du vanligtvis fonder själv och kan därför själv bestämma vilken risknivå du vill ha. Det finns då ingen garanti för det sparade beloppet och det är alltså inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta sparkapital. Försäkringens värde följer värdeutvecklingen i de fonder du valt. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och till och med helt försvinna, precis som när du sparar i fonder på vanligt sätt. Utbudet av fonder varierar mellan olika försäkringsbolag.

Traditionell förvaltning

I en traditionellt förvaltad försäkring är det försäkringsbolaget som placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Bolaget ger då en garanti i form av en garanterad ränta på dina insatta pengar. Eftersom det dras skatt och avgifter från din försäkring så blir den garanterade räntan i praktiken lägre. Lyckas försäkringsbolaget få en högre avkastning än den garanterade räntan, redovisas din andel av denna avkastning som återbäring/överskott på ditt årliga värdebesked. Denna del av försäkringskapitalet ingår i bolagets riskkapital och kan både stiga och sjunka under avtalstiden. Löftet att ge dig en garanterad ränta måste alltid uppfyllas. Däremot kan det överskott som redovisats på din försäkring minska eller till och med helt försvinna om bolaget under en period inte lyckas få tillräckligt hög avkastning. Det finns även traditionella försäkringar som saknar garanti. De påminner om en fondförsäkring, men sparkapitalet får placeras i fler tillgångsslag än fonder.

Depåförsäkring

I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper. Det finns inga garantier för ditt sparande.

Spartid och utbetalning

Löptiden för en kapitalförsäkring är ofta fem år eller längre. Under denna tid fungerar den som ett vanligt sparande. Du kan välja mellan att sätta in engångsbelopp eller spara regelbundet, till exempel med ett visst belopp varje månad. Det går också normalt bra att göra extrainsättningar.

Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid löptidens slut, medan andra betalas ut under en längre tid, ungefär som en pension. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna, men du kan även bestämma att utbetalningen av försäkringen ska ske till en förmånstagare.

I de flesta fall kan du ta ut hela ditt sparande innan den avtalade utbetalningstiden. I en del försäkringar kan du ta ut en del av ditt sparande redan under första året, men ofta går det inte att göra några uttag förrän år två. Från och med det andra året brukar det vara möjligt att ta ut hela sparbeloppet, men villkoren varierar mellan olika försäkringar. När du gör sådana förtida uttag från försäkringen får du oftast betala en avgift för det. Avgiften brukar bli lägre ju längre du haft din försäkring. Förtida uttag från försäkringen kallas för ”återköp”.

På grund av att ditt sparande sker i en försäkring används ofta försäkringsbegrepp i den information du får, exempelvis premie i stället för sparande/insättning och återköp i stället för uttag.

Avgifter

Utöver skattekostnaden tillkommer olika avgifter. Beteckningarna på avgifterna varierar, men det är vanligt med en fast årsavgift samt en avgift i procent på ditt totala kapital. Det kan också förekomma startavgifter, riskavgifter för själva försäkringsmomentet (risken för dödsfall) eller en procentuell avgift på de insättningar du gör.

Om du sparar i fonder betalar du oftast en avgift till fondbolaget för förvaltningen och om du sparar i aktier och andra värdepapper betalar du köp- och säljavgifter (courtage). De sammanlagda avgifterna kan bli höga när sådana tas ut både för försäkringen och för de fonder eller värdepapper du placerar i. Kostnaderna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller för just den kapitalförsäkring du väljer.

Skatteregler

Det som främst skiljer sparande inom en kapitalförsäkring från direkt sparande i värdepapper är skattereglerna. Om du har tillgångarna i en kapitalförsäkring kan du byta fonder eller köpa och sälja aktier och andra värdepapper utan att det utlöser någon beskattning av en eventuell vinst. Du behöver inte heller deklarera för försäljningen av värdepapper.

Men kapitalförsäkringen är inte skattefri. Du betalar en årlig skatt (avkastningsskatt) på värdet av ditt sparande i försäkringen i början av året och de inbetalningar du gjort till försäkringen under året (inbetalningar under andra halvåret räknas bara med till hälften). Detta belopp kallas kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan som gällde den 30 november året innan inkomståret, plus 0,75 procentenheter. Dessutom finns det en ”lägsta-nivå-regel” om att räntan alltid måste vara minst 1,25 procent. Om statslåneräntan exempelvis är 0,40 procent så lägger du först till 0,75 procentenheter, vilket blir 1,15 procent. Här träder ”golv-regeln” in, så den ränta du ska använda är 1,25.

Beloppet du får fram genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan (justerad enligt reglerna) kallas för skatteunderlag. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. På det beloppet är skatten 30 procent.

Det är försäkringsbolaget som betalar in skatten och sedan tar ut motsvarande belopp från din kapitalförsäkring. Skatten ska betalas även om värdet på innehavet minskat under året. Det betyder att du får betala skatt för sparandet även om det gått med förlust. För utländska kapitalförsäkringar gäller andra regler och där är det du som redovisar och betalar in skatten via din deklaration.

Avkastningsskatten för 2017 motsvarar en skattesats på cirka 0,38 procent (30 procent på 1,25). Motsvarande skattesats för 2016 var cirka 0,42 procent.

Exempel på skatteuträkning

I det här exemplet har du 30 000 kr i din kapitalförsäkring i början av 2017. Du sätter in lite pengar under året och har i slutet av året 55 000 kr i din försäkring.

Statslåneräntan den 30 november 2016 var 0,27 %. Till den räntan läggs 0,75 procentenheter. Det blir 1,02 procent. Med tanke på lägsta-nivå-regeln blir den ränta vi ska använda 1,25 procent.

I vårt exempel blir skatten på försäkringen 150 kr. Så här har vi räknat:

 • Värdet på din försäkring är i början av året 30 000 kr
 • Du betalar in 10 000 kr under första halvåret och ytterligare 15 000 kr under andra halvåret
 • Kapitalunderlaget blir 30 000 kr + 10 000 kr + 7 500 kr (hälften av 15 000 kr) = 47 500 kr
 • Kapitalunderlaget 47 500 kr x räntesatsen 1,25 % = 594 kr (vilket avrundas nedåt till 500 kr)
 • 500 kr x 30 % = 150 kr i skatt.

Inget investerarskydd

När du direktsparar i fonder eller värdepapper finns ett investerarskydd som staten, genom Riksgälden, svarar för. Har du däremot ditt sparande i en kapitalförsäkring finns inget sådant skydd. Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Det finns dock särskilda regler som ett försäkringsbolag måste följa för att motverka konkurser. Till att börja med måste bolaget ha så mycket tillgångar att de täcker den skuld bolaget har till de kunder som tecknat försäkringar. Utöver det ska det finnas ett buffertkapital. Dessutom har försäkringstagarna särskild förmånsrätt vid en eventuell konkurs. Det betyder att deras krav kommer före många andra fordringar. Det finns dock ingen garanti för att tillgångarna vid en eventuell konkurs räcker för att täcka hela skulden. Tillgångarna kan till exempel snabbt ha sjunkit i värde. Ett annat skäl till att pengarna inte räcker är om bolaget på något sätt har handlat bedrägligt.

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd som innebär att om du dör utbetalas 99 - 101 procent av försäkringskapitalet till insatt förmånstagare eller till ditt dödsbo. Försäkringsbolaget tar ut en riskkostnad för återbetalningsskyddet. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som i sin tur är beroende av din ålder.

En del försäkringsbolag erbjuder också premiebefrielseförsäkring som du kan välja att teckna som tillägg till din kapitalförsäkring. Premiebefrielse innebär att försäkringsbolaget övertar premieinbetalningarna till kapitalförsäkringen om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfall. För detta skydd betalar du en avgift.

Efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp, som säkerställer att en förmånstagare får ut ett bestämt belopp när du dör, är en annan typ av försäkringsskydd som försäkringsbolaget kan erbjuda. Du betalar en avgift för försäkringsskyddet. Även livsvarig utbetalning, som innebär att utbetalningen från kapitalförsäkringen pågår så länge som du lever, är ytterligare en form av försäkringsskydd.

Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringar

Fördelar:

 • Du betalar ingen skatt på vinster och du kan därför byta fonder och aktier utan skattekostnad
 • Utdelningar är skattefria på svenska aktier
 • Du behöver inte deklarera dina försäljningar
 • Du har ibland möjlighet att teckna ytterligare försäkringsskydd

Nackdelar:

 • En avkastningsskatt betalas varje år även om aktierna/fonderna skulle ha minskat i värde
 • Du kan inte utnyttja förluster för att göra avdrag på skatten
 • Sparandet omfattas inte av investerarskyddet eftersom du inte äger fonderna eller aktierna, det gör försäkringsbolaget
 • Avgifterna för sparandet kan bli höga, exempelvis om du får betala avgift både för försäkringen och för fonder som placeras i försäkringen samt även för courtage
 • Sparandet är bundet, du kan normalt inte sälja av hela ditt sparande i försäkringen under det första året och även senare tas avgifter ut vid förtida försäljning.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå