Om investeringssparkonton

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och fonder och i andra finansiella produkter. Du betalar ingen skatt när du säljer dina värdepapper men däremot en årlig skatt på värdet av sparandet.

Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst. Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration. En annan skillnad är att du däremot inte kan göra avdrag på skatten när du har sålt med förlust.

Tillgångar du kan spara i

Du kan spara i fonder och i andra finansiella instrument och du kan ha kontanter på kontot. Exempel på finansiella instrument är aktier, obligationer, aktieindexobligationer och warranter.

De finansiella instrumenten måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

Överföra från annat sparande

Du får föra över aktier och andra finansiella produkter som du redan äger till ett investeringssparkonto. Men det räknas skattemässigt som en försäljning som du får skatta för, med 30 procent på vinsten. Du kan inte föra över tillgångar från en kapitalförsäkring till ett investeringssparkonto.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Både insättningsgarantin och investerarskyddet gäller för sparande och värdepapper som du har på ditt investeringssparkonto.

Du betalar en schablonskatt

Skatten på ett investeringssparkonto är en så kallad schablonskatt. Den beräknas genom att man lägger ihop värdet av ditt sparande vid fyra tidpunkter under året. En fjärdedel av summan (det så kallade kapitalunderlaget) multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. På det beloppet betalar du 30 procent i skatt. Du behöver inte själv göra beräkningen, det sköter ditt sparinstitut om. Tänk på att du betalar skatt även om ditt sparande minskat i värde.

Även räntor och utdelningar på tillgångarna du har på kontot ingår i kapitalunderlaget. Det gäller exempelvis ränta på likvida medel och utdelningar på aktier och på fonder. Även den så kallade fondskatten ingår.

Statslåneräntan är en referensränta som används i skattelagstiftningen, till exempel för att beräkna skatt på kapitalförsäkringar och investeringssparkonton.

Statslåneräntan per den 30 november 2015, som alltså används för att räkna ut schablonskatten på ett investeringssparkonto 2016, var 0,65 %.

Nya skatteregler 2016

Från den 1 januari 2016 ändras reglerna för schablonskatten. Liksom tidigare år utgår beräkningen från statslåneräntan den 30 november året före det år du sparar, men till den räntan ska det nu också göras ett tillägg på 0,75 procentenheter (totalt lägst 1,25 procent).

Eftersom statslåneräntan per den 30 november 2015 fastställdes till 0,65 procent, läggs alltså 0,75 procentenheter till detta, vilket då blir 1,40 procent. Det innebär att skatten under 2016 blir 0,42 procent (30 procent i skatt på 1,40 procent).

De nya skattereglerna påverkar det du sparar på ett investeringssparkonto från och med 2016.

Avgifter

Utöver skattekostnaden tillkommer olika avgifter. Själva ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du kan få betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto.

Om du sparar i fonder tar fondbolagen ut en förvaltningsavgift som anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Om du sparar i aktier och andra värdepapper får du betala courtage vid köp och försäljning. Avgifterna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller. Du kan jämföra avgifter och annat i vår ISK-jämförelse.

Skillnader mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring har vissa likheter, men också en hel del olikheter.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring. Försäkringen har ofta en viss, bunden spartid. Tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag, och du har en fordran på försäkringsbolaget som motsvarar tillgångarna. I och med att bolaget står som ägare kan du inte rösta på bolagsstämmor om du har aktier, och investerarskyddet gäller inte för värdepapper inom en kapitalförsäkring.

Ett investeringssparkonto är ingen försäkring utan ett konto som tillhandahålls av banker och värdepappersbolag. Du äger själv tillgångarna som finns på kontot. Har du aktier på ett investeringssparkonto kan du därför rösta på bolagsstämmor. Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Både kapitalförsäkring och investeringssparkonto beskattas genom så kallad schablonbeskattning, men underlaget för skatten räknas ut på lite olika sätt.