Klaga i ett försäkringsärende

Om du är missnöjd, börja alltid med att kontakta den som har handlagt ditt ärende. Hjälper inte det kan du läsa här om hur du går vidare.

1. Kontakta den som handlagt ärendet

Ta först reda på att det inte handlar om ett missförstånd eller om försäkringsbolaget saknar uppgifter eller annan information från dig.

Begär sedan att få ett skriftligt motiverat beslut. Beslutet bör innehålla en hänvisning till vad som gör att du inte får ersättning. Var i försäkringsvillkoren framgår det exempelvis att du inte ska få ersättning?

2. Begär omprövning hos försäkringsbolaget  -  flera steg

Vänd dig till skadereglaren eller skadechefen och begär omprövning. Du har alltid rätt att få en bedömning av någon annan än den som fattade det första beslutet.

Använd vår brevmall

Här finns ett exempel på brev som du kan använda när du begär omprövning.

Brevmall

Omprövningen kan göras av en klagomålsansvarig, kundombudsman eller en intern nämnd. Hur det ser ut varierar mellan bolagen. Vänd dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller.

Är det oklart hur du klagar inom försäkringsbolaget ska deras klagomålsansvariga eller kundombudsman hjälpa dig.

3. Prövning av en nämnd utanför försäkringsbolaget

Allmänna reklamationsnämnden, ARN kan pröva de flesta tvister. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om försäkringsbolaget gjort en riktig bedömning eller inte. Medicinska bedömningar däremot prövas av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.

Nämnden för Rättsskyddsfrågor kan pröva ersättningsanspråk från rättsskyddsförsäkringar och Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister.

4. Domstol

Du kan även gå vidare till domstol. Tänk då på att du oftast kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring.

I vissa fall kan Konsumentverket driva ärenden åt dig, från den del som kallas Konsumentombudsmannen (KO) och med ett så kallat KO-biträde. KO kan driva din tvist om den anses vara av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra, särskilda skäl för det. Ett KO-biträde är kostnadsfritt.

Viktiga tidsfrister

Kom ihåg att du inte kan dröja hur länge som helst med att framföra ditt klagomål! Som allmän regel gäller att du måste klaga inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, vilket innebär att en skada måste anmälas till bolaget inom 10 år från när skadan inträffade. När det gäller skador som inträffat före 1 januari 2015 måste dock den som vill kräva ersättning göra det inom 3 år från det att han/hon märkt, fått kännedom om skadan.

Din anmälan till ARN eller annan prövningsnämnd utanför försäkringsbolaget måste du skicka in inom ett år från det att du första gången klagade hos försäkringsbolaget.