Klaga i ett bankärende

Har du fått ett beslut från en bank och är missnöjd? Då ska du i första hand kontakta banken och framföra ditt klagomål. Nästa steg är att kontakta bankens klagomålsansvariga. Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

 1. Bankens kontaktperson eller kundtjänst

Vänd dig i första hand till ditt bankkontor när du vill klaga på bankens tjänster, bemötande eller beslut. Om du inte är nöjd med bankens svar kan du gå vidare och vända dig till den som är klagomålsansvarig hos banken och be om en ny prövning.

2. Klagomålsansvarig på banken

Alla banker ska ha en kundombudsman eller någon annan klagomålsansvarig som tar emot dina klagomål. Skicka gärna med de dokument som du vill använda som bevis, till exempel utdrag eller redovisningar, så underlättar det hanteringen av ditt ärende. Banken bör besvara klagomål inom 14 dagar. Om den klagomålsansvarige inte ändrar bankkontorets tidigare beslut, måste hen motivera avslaget och också ge dig information om hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Använd vår brevmall

Här finns exempel på brevmallar som du kan använda om du har

klagomål på banktjänster i allmänhet

• eller om du har drabbats av obehöriga uttag från ditt kontokort.

3. Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Om du är missnöjd med bankens beslut kan du begära en prövning utanför företaget och gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. De prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting att få ett ärende prövat hos ARN, men du måste anmäla ärendet skriftligen och inte senare än ett år efter det att du gjort en reklamation till banken.  För att ärendet ska prövas måste tvistens värde överstiga 2 000 kronor. Du kan få mer information och göra en anmälan direkt på www.arn.se. ARN gör ingen egen utredning utan prövar tvisten utifrån de uppgifter som du och banken lämnar. Enligt nämndens nya instruktioner från 1 januari 2016 ska ARN försöka få parterna att komma överens (förlikning). Om man förliks så prövas inte tvisten i sak utan ärendet avskrivs. Om man inte kommer överens så prövas tvisten på ett nämndsammanträde. Ett beslut från ARN är skriftligt och ges i form av rekommendationer kring hur tvisten ska lösas. Dessa följs så gott som alltid.

ARN kan i vissa fall pröva en tvist mellan en grupp konsumenter och ett företag, en s.k. grupptalan. Om en grupptalan prövas av ARN så gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, alltså även dem som inte varit i kontakt med nämnden. Man behöver inte skriva någon fullmakt eller liknande för att omfattas av ett beslut i en grupptalan.

4. Domstol

Du kan också vända dig till en domstol med en stämningsansökan mot företaget. Det kan vara klokt att först anlita ett ombud, gärna en advokat eller annan jurist, för att få en bedömning av hur stora möjligheter du har att få rätt i domstol. En tvist i domstol är förknippad med kostnader. Du riskerar att få betala både dina egna och bankens rättegångskostnader om du förlorar tvisten. Bara att lämna in en stämningsansökan kostar 2 800 kr om tvisten rör mer än 22 200 kr och annars 900 kr. I din hemförsäkring ingår ett rättsskydd som kan stå för en del av kostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vilka tvister som ingår i rättsskyddet.

Är ni flera som har klagomål på ett företag kan ni, om saken rör samma eller liknande omständigheter, föra er talan i grupp i en så kallad grupprättegång. Grupptalan förs normalt genom ett ombud och ibland av Konsumentombudsmannen, KO.

Konsumentombudsmannen kan i vissa fall också biträda en enskild konsument mot ett företag vid allmän domstol.

Viktiga tidsfrister

Klaga så fort du upptäckter felet

Du måste reklamera, dvs klaga, inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.

Inom ett år

Du måste lämna in en anmälan till ARN inom ett år från det att du gjort en reklamation till banken eller till företaget.

Preskriptionstid

En fordran preskriberas normalt efter 10 år.