Inlåningskonton och sparkassor

Så kallade inlåningsföretag eller sparkassor erbjuder ofta högre ränta än den du kan få på sparkonton i banker och kreditmarknadsbolag. Men det finns en viktig skillnad: Du har ingen insättningsgaranti när du sparar i ett inlåningsföretag. Finansinspektionen har inte heller tillsyn över inlåningsföretag och sparkassor. 

Inlåningsföretagens och sparkassornas konton omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. De pengar du sätter in kan snarare jämställas med att du lånar ut pengar till företaget. Om allt går bra i företaget får du tillbaka dina pengar med den avtalade räntan. Om det går dåligt i företaget så riskerar du att förlora inte bara den avtalade räntan utan också dina insatta pengar. Att du erbjuds en högre ränta hänger ihop med att du tar en högre risk att förlora dina pengar.

De inlåningsföretag och sparkassor som finns i dag måste visserligen vara registrerade hos Finansinspektionen men myndigheten har inte tillsyn över dem på samma sätt som de har över banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton med insättningsgaranti.

Inlåningsföretagen och sparkassorna har heller inget krav på eget kapital kopplat till riskerna i sin verksamhet på det sätt som banker har och inlåningen har därför inget skydd vid en eventuell konkurs.

Nytt lagförslag ska stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden

För att stärka konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och minska risken för att sparare förlorar sina insättningar finns nu ett förslag från regeringen: Företag som vill ta emot inlåning måste ha tillstånd som bank- eller kreditmarknadsbolag.

För närvarande finns ett nytt lagförslag. Det går ut på att nuvarande lag som styr inlåningsverksamhet ska ersättas av nya regler. Om lagförslaget går igenom kommer de inlåningsföretag som finns i dag bara att få fortsätta sin verksamhet under 2021. Från och med den 1 januari 2022 måste de ha avvecklat sin verksamhet eller så måste de ansöka om tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse.

Det kommer att finnas vissa undantag. Sparkassor som har befintlig verksamhet kommer även i fortsättningen att få bedriva sin verksamhet.

Att tänka på

  • Pengar i inlåningsföretag och sparkassor saknar skydd av insättningsgarantin. Går inlåningsföretaget eller sparkassan i konkurs förlorar du din insättning
  • Högre ränta innebär högre risk
  • Du får maximalt sätta in 50 000 kr

Inlåningsföretag

Ett inlåningsföretag är ett företag som får ta emot inlåning från konsumenter. Beloppet är begränsat till maximalt 50 000 kr från en och samma konsument.

Vad är ett inlåningsföretag

Ett inlåningsföretag är ett aktiebolag som bedriver inlåningsverksamhet. Det är verksamhet där inlåningsföretaget tar emot insättningar från allmänheten som ska betalas tillbaka. Beloppet är begränsat till maximalt 50 000 kr från en och samma konsument.  Bestämmelserna om inlåningsföretag finns i lagen om inlåningsverksamhet.

Ingen insättningsgaranti

De pengar som du sätter in omfattas inte av insättningsgarantin. Om inlåningsföretaget skulle gå i konkurs eller upphöra så är det stor risk att du inte får tillbaka dina insatta pengar.

Ett inlåningsföretag ska tydligt informera insättarna om att insättningar inte omfattas av insättningsgarantin.

Tillsyn av Finansinspektionen

Ett inlåningsföretag ska vara registrerat hos Finansinspektionen, men företaget står inte under löpande tillsyn av Finansinspektionen. Vid en registrering kontrolleras enbart ägare, ledning och företagets interna regler om penningtvätt.

Inlåningsföretag har heller inget krav på sig att hålla ett visst kapital i förhållande till nivån på riskern i sin verksamhet, vilket banker däremot har. Det enda kapitalkrav är att ett inlåningsföretag som huvudregel ska ha ett bundet eget kapital som uppgår till minst tio miljoner kronor.