Krav på redovisning av aktivitetsgrad

Det finns krav i lag på att fondförvaltare måste beskriva fondens aktivitetsgrad, det vill säga hur aktivt förvaltad en fond är. Aktivitetsgraden ska beskrivas i förhållande till ett valt jämförelseindex. En aktivt förvaltad fond ska försöka slå det index den jämförs med. Syftet med kravet på redovisning är att du till exempel ska kunna avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad.

Eftersom alla fonder måste visa hur aktiv förvaltningen är blir det enklare för dig att jämföra olika fonder med varandra och du kan fatta mer informerade beslut. Informationen ska finnas tillgänglig på förvaltarens hemsida, i fondens informationsbroschyr och i årsredovisningen. Du kan till exempel se om avgiften för fondförvaltningen motsvarar aktiviteten i fonden.

Är fonden aktivt förvaltad?

Om fonden betecknas som Aktivt förvaltad kan du förvänta dig att den ska prestera bättre än det index förvaltaren valt att jämföra den mot. Om fonden inte presterar bättre utan följer sitt jämförelseindex, kan fonden vara en så kallad "dold indexfond". Genom att titta på aktivitetsgraden kan du avgöra om det är motiverat med en högre förvaltningsavgift för fonden. Är aktivitetsgraden låg ska du gå vidare och kontrollera fondens innehav för att se om fonden har samma innehav som ett valt index. Normalt bör du kontrollera fondens innehav om fonden har en aktiv risken som är runt 3 enligt ESMA och fonden marknadsförs som en aktiv fond.

Val av jämförelseindex 

För att det ska gå att mäta hur aktiv fondförvaltaren är måste förvaltaren först välja ett index som är relevant för fondens inriktning. Fondförvaltaren ska förklara varför det är relevant att jämföra fonden mot det valda indexet. Fondförvaltaren ska sedan också beskriva hur fondförvaltningen bedrivs. Om det inte finns något relevant jämförelseindex ska det finnas en förklaring till varför. Skäl till att ett index saknas kan vara att fonden har ett koncentrerat värdepappersinnehav, en unik investeringsprofil eller liknande. 

Hur mäts aktivitetsgrad?

Man mäter aktivitetsgrad med ett nyckeltal som kallas "aktiv risk". Aktiv risk ska visa hur stor skillnad det är i avkastning mellan fondens resultat och ett det valda jämförelseindexet.

Om fonden har låg standardavvikelse innebär det att fondens resultat bara skiljer sig lite från jämförelseindexet. Fonden presterar alltså en avkastning som följer utvecklingen av jämförelseindexet och det tyder på fondens innehav liknar innehaven i indexet. Om standardavvikelsen i stället är hög betyder det att fondens avkastning skiljer sig mer från det valda jämförelseindexet. Det betyder att fondens innehav inte är samma som indexet utan att fonden innehåller andra värdepapper.

Krav på redovisning av historiskt resultat

Om fonden har funnits i mer än två år ska fondförvaltaren även redovisa den aktivitetsgraden i fondens avkastning historiskt - för varje år bakåt i upp till tio år. Utöver att aktivitetsgraden ska anges, ska det även finnas en förklaring till varför fonden uppnådde ett visst aktivitetsmått för perioden. Det ger dig som investerar både en kvantitativ bild av hur fonden presterat och en kvalitativ bild, så att du förstår varför fonden har uppnått ett visst aktivitetsmått. 

Var hittar du informationen?

Informationen om fondens aktivitetsgrad och annan information ska finnas på fondbolagets webbplats. Därutöver ska informationen finnas i fondens informationsbroschyr och årsredovisning. Där hittar du även mycket annan information som kan vara bra att känna till innan du investerar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå