Krav på fondinformation

Fondförvaltare har ofta mycket olika sorters information om sina fonder på sin hemsida. Men det finns också lagkrav på att viss information måste finnas för en fond. Den informationen hittar du i deras faktablad, informationsbroschyr och årsredovisning. Utöver lagkrav på information kan olika branschorganisationer sätta egna krav på sina medlemmar vad de ska informera konsumenter om. 

Du bör alltid läsa på om fonden på fondförvaltarens hemsida innan du väljer att investera i en fond.

Fondfaktablad

Faktabladet ska innehålla basfakta om fonden. Faktabladen ska vara på högst två sidor och vara uppbyggda på samma sätt för alla fonder. Faktabladet ska innehålla information om fondens placeringsinriktning, risk-/avkastningsprofil, avgifter och historisk avkastning. Vill du som investerare ha mer information om fonden kan du läsa om det i fondförvaltarens informationsbroschyr och årsredovisning för fonden. 

Informationsbroschyren

Om du vill ha en mer utförlig information om en fond eller vill jämföra olika fondförvaltares fonder mer ingående hittar du mer information om fonden i informationsbroschyren. Kraven på information varierar beroende på om det är en specialfond eller en vanlig värdepappersfond.

Uppgifter om fondbestämmelserna

Informationsbroschyren ska innehålla tillräckligt med uppgifter för att du ska få en förståelse för risken med att investera i fonden. Du ska få uppgifter om fondbestämmelserna, det vill säga reglerna för fonden, som har bestämts av förvaltaren. En bestämmelse kan till exempel vara vad som gäller vid stängning av fonden vid extraordinära förhållanden eller ansvarsbegränsning vid skada.

Tillgångar som får ingå i fonden

Du ska också kunna läsa om vilka tillgångsslag fonden får investera i och om olika derivatinstrument (optioner, terminer, warranter och swappar) får ingå i fonden. Om fonden får investera i derivatinstrument ska förvaltaren skriva vad syftet är med att investera i dem och om risken påverkas.

Andra aktörer och ersättningspolicy

Det ska även framgå om fonden får låta andra aktörer genomföra vissa delar av arbetet med fonden. Utöver det så ska det även framgå hur fondens ersättningspolicy ser ut. I informationsbroschyren hittar du också information om fondens hållbarhetsarbete.