Hållbara fonder?

Det finns krav på att fondförvaltaren ska skriva om hur fonden arbetar med hållbarhet med investeringarna i varje fond. Informationen ska finnas tillgänglig på förvaltarens hemsida. Du ska även kunna läsa om metodiken och arbetet med hållbarhetsarbetet i förvaltarens årsredovisning eller i en särskild rapport.

Fondförvaltare är sedan 2018 skyldiga att informera om sitt hållbarhetsarbete.

Vad menas med hållbarhet?

Det finns inte någon given definition av vad hållbarhet är eller någon lagstadgad metod för att mäta hur hållbar en viss investering är. Kravet på att redovisa hållbarhetsarbete syftar inte till att säga vad som är hållbarhet utan till att informera om vad fonden gör för att vara hållbar inom olika områden: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Vad ska förvaltaren informera om?

Fondförvaltaren ska informera dig som konsument om hur fonden arbetar med de olika hålbarhetsområderna i sin fondförvaltning. Det ska framgå vilken metod som används och vilka områden som fonden aktivt jobbar med. Förvaltaren ska även informera dig om hur man följer upp och själv bedömer resultatet av hållbarhetsarbetet. Uppföljning och resultat ska framgå i årsredovisningen eller i en separat rapport. Gör förvaltaren inget hållbarhetsarbete ska det också framgå.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå