Lämplighetsbedömning och dokumentation

Vid rådgivningstillfället ska rådgivaren göra en bedömning av vilken investering som kan vara lämplig för dig att göra. Den så kallade lämplighetsbedömningen ska bland annat grundas på din ekonomiska situation och ditt mål med investeringen.

Rådgivning ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen.

Lämplighetsbedömning

För att kunna rekommendera dig en lämplig produkt ska rådgivaren göra en så kallad lämplighetsbedömning. Rådgivaren kommer därför att ställa ett antal frågor till dig, bland annat om din ekonomiska situation och om ditt mål med investeringen. Det är viktigt att du informerar rådgivaren om allt som kan vara av värde för rådgivningen. 

Rådgivaren ska bland annat fråga dig om:

  • din ekonomiska situation och andra förhållanden som är av betydelse. Din inkomst, dina skulder, förmögenhet och familjesituation är exempel på faktorer som är av betydelse.
  • din tidigare erfarenhet av och kunskap om finansiella produkter och placeringar.
  • syftet och målet med placeringen - rådgivaren ska fråga dig om ditt mål och syfte med placeringen. För att få reda på syftet med placeringen bör rådgivaren också ta reda på din så kallade placeringshorisont, det vill säga hur länge du har tänkt att ha pengarna placerade. Det är viktigt eftersom den som till exempel tänker köpa en bostad inom ett par år, kan ha ett större behov att kunna avsluta placeringen vid en viss tidpunkt.
  • risken du är beredd att ta - olika placeringar är förknippade med olika risker. Rådgivaren ska förvissa sig om att du har kunskaper om vilken risk som är förknippad med en föreslagen placering, om du vill utsätta dig för den risken och framförallt om din ekonomi klarar av att bära den risk för förlust som finns i den placering som rådgivaren rekommenderar dig att göra.

Får du råd att teckna ett paket av flera, kombinerade produkter, ska rådgivaren också ha gjort bedömningen att paketet som helhet är lämpligt för dig.

Det finns även krav på företagen som tar fram finansiella produkter, att de i förväg ska fastställa vilken kundgrupp en viss produkt är anpassad för. En rådgivare ska även ta hänsyn till detta vid rådgivningen till dig.

Dokumentation av rådgivningen

Uppgifterna som du har lämnat vid rådgivningen ska dokumenteras av rådgivaren. Av dokumentationen ska även rådgivarens namn och företaget som rådgivaren är anställd på framgå. Ditt namn och tidpunkten för rådgivningen ska också finnas med.

I dokumentationen ska det också finnas en förklaring från rådgivaren om varför rådgivaren anser att den föreslagna placeringen är lämplig för just dig.

Dokumentationen kan ske på olika sätt. Samtal kan spelas in, skrivas ned på papper eller sparas i ett elektroniskt dokument. Det är rådgivaren som ska se till att dokumentation sker.

Du ska få kopia av dokumentationen. Kontrollera att rådgivaren har uppfattat det du har informerat om på rätt sätt och att det inte saknas någon information i dokumentationen. Det är extra viktigt att du kontrollerar att den risknivå som har angetts stämmer och att din placeringshorisont, d v s under vilken tid du kan tänka dig att dina pengar är placerade, har angetts korrekt.

Varför ställs krav på dokumentation?

Syftet med att dokumentera vad som har sagts vid rådgivningstillfället är bland annat att i efterhand kunna avgöra på vilka grunder rådgivaren har lämnat sina råd. Det blir också enklare att utreda vad som egentligen har sagts vid en eventuell tvist. Det är inte ovanligt att konsumentens och rådgivarens minnesbild om vad som sades vid rådgivningstillfället skiljer sig åt.

Dokumentationen ska sparas

Alla uppgifter som har dokumenterats ska arkiveras hos företaget. Eftersom en konsument kan begära skadestånd i tio år efter rådgivningen, bör dokumentationen finnas arkiverad åtminstone så länge.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå