Rättsfall och beslut

Låna

Här hittar du rättsfall från domstolar och beslut från Allmänna reklamationsnämnden som rör bolån och kreditprövning.

Bolån - Förlängd villkorsperiod

ARN 2012-01513 - Konsumenten måste kontakta banken för att ändra villkorsperiod

En konsument tecknade ett bolån med 5 års bunden ränta. Konsumenten menade att hon inte hade fått någon påminnelse eller annan information från banken om att hon måste höra av sig till banken när villkorsperioden är slut.

Banken menade att det hade skickats en påminnelse till låntagaren om att kontakta banken skriftligen 14 dagar före villkorsändringsdagen för att ändra villkorsperioden.

Enligt villkoren för bolånet skall banken skicka information om alternativ till kredittagaren senast fyra veckor före villkorsändringsdagen. Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att oavsett om banken har skickat ett sådant brev eller om brevet inte kommer fram så är det konsumentens skyldighet att kontakta banken och meddela att hon önskar ändra villkorsperioden. Om konsumenten inte hör av sig till banken förlängs villkorsperioden med en lika lång villkorsperiod som innan, dvs i det här fallet, 5 år. Detta framgår av villkoren för bolånet.

Kreditprövning - Bristfällig

ARN 2000-1830 – Kreditföretagets kreditprövning var bristfällig

Konsumenten köpte en bil på kredit av ett bilföretag. Efter en tid återsålde konsumenten bilen till bilföretaget och gjorde då en förlust på cirka 50.000 kronor.
Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att kreditföretaget hade beviljat konsumenten krediten trots att konsumenten hade ett flertal betalningsanmärkningar, låg inkomst och att ett flertal utmätningsförsök hade gjorts.
Mot bakgrund av detta ansåg Allmänna reklamationsnämnden att kreditföretagets kreditprövning varit bristfällig och att den därpå förlustbringande affären för konsumenten var en följd av det. Nämnden beslutade därför att kreditföretaget skulle ersätta konsumenten för den uppkomna förlusten. Eftersom nämnden ansåg att även konsumenten hade bidragit till det inträffade, sänktes (jämkades) det belopp som kreditföretaget skulle betala till konsumenten till 20.000 kronor.

 

Kreditprövning - Inte bristfällig

NJA 1996 s 19 - Brister i bankens kreditprövning men inte tillräckligt kvalificerade brister för jämkning

Två konsumenter (borgensmännen) gick i borgen för ett lån om 190 000 kr till sina grannar, makarna H. Borgensmännen menade att banken att inte borde ha beviljat lånet på grund av makarna Hs låga inkomster och att de inte fått tillräcklig information om att borgensförbindelserna innebar en hög risk.

En bank får bara låna ut pengar om det på goda grunder kan förväntas att låntagaren kommer att betala tillbaka lånet. Högsta domstolen gjorde bedömningen att när lånet beviljades hade makarna H osäkra framtida inkomster i sin byggfirma och paret hade även en del skulder sedan tidigare. Då finns det anledning för banken att göra en självständig och grundläggande kreditprövning. Det gjorde inte banken.

Högsta domstolen ansåg visserligen att kreditprövningen varit bristfällig men inte med så kvalificerade brister att borgensåtagandet skulle jämkas. Makarna H hade varit kunder i banken i två år och hade tidigare alltid skött sina avbetalningar på lånen. Borgensmännen hade även tidigare gått i borgen för andra lån till makarna H och då fått skriftlig information av banken om vad ett borgensåtagande innebär.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå