Pensionsguiden

Beräkna efterlevandeskydd i ITP 2

Här kan du räkna ut hur ditt pensionskapital påverkas under spartiden, som sträcker sig fram till 65 års ålder, med och utan efterlevandeskydd, i olika försäkringsbolag.

Om du väljer att räkna med ett familjeskydd ska du också välja antal prisbasbelopp (1 pbb = 46 500 kr  år 2019) och under hur lång tid du vill att pengarna ska betalas ut. Inom ITP är det valbara efterlevandeskyddet ett återbetalningsskydd och/eller ett familjeskydd.

Läs mer

Du får ett lägre pensionskapital om du väljer ett återbetalningsskydd. Detta beror på att du inte får del av s k arvsvinster. Arvsvinst innebär enkelt uttryckt att pensionskapitalet från de som dör fördelas till dem som lever, och arvsvinsterna blir högre ju äldre du blir.

Anledningen till att ditt pensionskapital påverkas olika i olika försäkringsbolag är att arvsvinsternas storlek skiftar mellan försäkringsbolagen. Det beror inte på att fler dör i något bolag ett visst år, utan på att bolagen gör olika antaganden om hur de försäkrade kommer att dö över tid. Det är dessa beräknade arvsvinster som du blir tilldelad. Arvsvinstbeloppen kan komma att ändras i framtiden om det visar sig att den faktiska dödligheten avviker från dessa antaganden.

Väljer du ett familjeskydd får du ett lägre pensionskapital beroende på att premien till familjeskyddet dras av från din tjänstepensionspremie. Det medför att ett lägre belopp sätts av till din ålderspension. Premien för familjeskyddet är inte beroende av vilket bolag du valt för att förvalta din ålderspension.

Inom ITP är det Alecta som är försäkringsgivare för familjeskyddet.

Kostnaden för att välja ett efterlevandeskydd, uttrycks i beräkningen som skillnaden i pensionskapitalets storlek med och utan det efterlevandeskydd du valt

Kostnad för efterlevandeskydd

Årligt belopp till efterlevande

Utbetalningstid

Du kan välja max 6 bolag

Räkna igen

Pensionskapital vid 65

Utan efterlevandeskydd

Med efterlevandeskydd

Så här har vi räknat:

  • Vi följer den av staten och pensionsbranschen antagna gemensamma prognosstandarden.
  • Vi har antagit en avkastning på 2,1% utöver inflation för både traditionell och fondförvaltad försäkring. (Avkastningen innan avdrag för avgifter och skatt).
  • Vi har antagit att lönen följer inflationen enligt prognosstandarden.
  • Avkastningsskatten är 15% på en antagen statslåneränta på 4% multiplicerat med försäkringskapitalet.
  • Vi har använt respektive bolags faktiska avgiftsuttag och faktiska beräknade arvsvinster
  • De faktiska premierna till Familjeskyddet inom SAF-LO och ITP har använts
  • Om valcentralen inom kollektivavtalsområdet tar ut en avgift, har denna avgift tagits med i beräkningen
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå