Pensionsguiden

Skatteregler, återköp, bodelning m m

Två grupper av sparare kan fortfarande göra avdrag för insättningar som görs till privat pensionsförsäkring; egenföretagare och de som inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare. Läs mer på Skatteverket.se

Avkastningsskatt

På försäkringskapitalet ska du betala en årlig schablonskatt. Du behöver inte själv ta upp avkastningsskatten i din deklaration, utan försäkringsbolaget räknar ut skatten och betalar in till den till Skatteverket.

Avkastningsskatten beräknas på försäkringskapitalet, oavsett om placeringarna har gått upp eller ner i värde. Skatteunderlaget, som bestäms utifrån värdet på ditt pensionssparande den 1 januari varje år, multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det framräknade värdet dras sedan skatt med för närvarande 15 procent.

Skatt på utbetalningarna från privata pensionsförsäkringen

Utbetalningarna från pensionssparandet -"pensionen"- beskattas som inkomst av tjänst.

Pensionsutbetalningar

Pensionsutbetalningarna från pensionsförsäkring sker enligt villkoren i ditt pensionsförsäkringsavtal. Utbetalningarna får börja tidigast det år du blir 55 år. Utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Återköp av pensionsförsäkring

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för återköp av pensionsförsäkring.

En pensionsförsäkring som har ett tekniskt återköpsvärde på högst ett prisbasbelopp (46 500 kronor 2019) får återköpas utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Det krävs dock att försäkringsbolaget godkänner återköpet.

Reglerna gäller för både nytecknade och gamla pensionsförsäkringar.

I andra fall kan Skatteverket genom dispens medge återköp av pensionsförsäkring, men då krävs att du är på obestånd och att du genom återköpet kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. Läs mer på Skatteverket.

Efterlevandeskydd

En privat pensionsförsäkring kan kombineras med ett återbetalningsskydd. Det innebär att värdet i försäkringen utbetalas till dina förmånstagare om du avlider. Det kan också gå att välja till ett utökat försäkringsskydd för efterlevande, om du vill att en förmånstagare får ut ett bestämt belopp oavsett när du dör och hur mycket du har sparat. Har du valt ett sådant efterlevandeskydd, ska du kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som händer med skyddet om du slutar att betala in pengar till din privata pensionsförsäkring.

Har du kombinerat ditt pensionssparande med ett skydd för efterlevande, blir din ålderspension lägre.

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de som du vill ska få pengarna om du avlider. Enligt inkomstskattelagen är det följande personer som kan vara förmånstagare:

  • Make/maka/registrerad partner/sambo
  • Före detta make/maka/registrerad partner/sambo
  • Egna barn eller barn till tidigare nämnda

Premiebefrielse

En del försäkringsbolag erbjuder också premiebefrielse, vilket innebär att försäkringsbolaget betalar din försäkringspremie om du blir sjuk och inte kan arbeta.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter vid bodelning har ändrats och trädde i kraft 1 januari 1999. Ändringarna innebär att privata pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen med anledning av äktenskapsskillnad. Undantag från regeln kan göras under vissa omständigheter till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Bodelning med anledning av dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna inte heller fortsättningsvis ingå i bodelningen och möjligheten att undantagsvis dra in dessa rättigheter i bodelningen har tagits bort.

Efterlevande makes privata pensionsförsäkring ingår inte i bodelning med anledning av dödsfall. Däremot ska privat pensionsförsäkring ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

När det privat pensionsförsäkring efter den avlidne maken tillfaller beloppet förmånstagare om sådan finns insatt. Förmånstagarbelopp ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap och påverkar inte beräkning av giftorätt, arvsrätt och laglott. Utbetalning från pensionsförsäkring utan förmånstagarförordnande upphör.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå