Pensionsguiden

Skatteregler, förtida uttag, bodelning m m

Två grupper av sparare kan fortfarande göra avdrag för insättningar som görs till IPS-kontot; egenföretagare och de som inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare. Läs mer på skatteverket.se

Avkastningsskatt

På sparkapitalet ska du betala en årlig schablonskatt, en så kallad avkastningsskatt. Du behöver inte själv ta upp skatten i din deklaration, utan sparinstitutet räknar ut och betalar in skatten till Skatteverket. Avkastningsskatten tas ut oavsett om värdet på dina placeringar på IPS-kontot har gått upp eller ner.

Skatten räknas fram genom att det så kallade skatteunderlaget, som bestäms utifrån värdet på ditt pensionssparande den 1 januari varje år, multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. På det framräknade värdet dras sedan skatt med för närvarande 15 procent.

Skatt på utbetalningarna från IPS-kontot

Utbetalningarna från pensionssparandet, "pensionen", beskattas som inkomst av tjänst.

Utbetalning av sparandet i förtid

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för förtida uttag från IPS-kontot, dvs uttag före 55 års ålder. Ett IPS-konto som har en behållning på högst ett prisbasbelopp
(46 500 kronor 2019) får numera avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna något godkännande. Däremot krävs det godkännande från sparinstitutet.

Reglerna gäller för både nya och redan öppnade IPS-konton.

I andra fall kan Skatteverket medge att kontot kan avslutas genom en utbetalning i förtid, men då krävs att du är på obestånd och att du genom utbetalningen kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Läs mer på skatteverket.se.

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de som du vill ska få pengarna på IPS-kontot om du avlider. Enligt inkomstskattelagen är det följande personer som kan vara förmånstagare:

  • make/maka/registrerad partner/sambo
  • före detta make/maka/registrerad partner/sambo
  • egna barn eller barn till tidigare nämnda

Pensionsutbetalningarna till en förmånstagare börjar omedelbart efter dödsfallsutredningen. Förmånstagaren kan göra samma omplaceringar som du själv hade kunnat göra. Finns det inte någon förmånstagare, ingår behållningen på IPS-kontot på vanligt sätt i dödsboets tillgångar.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Enligt Äktenskapsbalkens bestämmelser om makars pensionsrättigheter ska - vid äktenskapsskillnad - den pensionsrätt som make/maka får ingå i bodelningen. Undantag kan göras under vissa omständigheter, till exempel om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt skulle vara oskäligt att pensionsrätten ingick i bodelningen. Makarna kan dock vid bodelningen komma överens om att pensionsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Har rätten delats mellan makarna ska sparinstitutet öppna ett pensionssparkonto för den andre maken/makan. Fördelningen av pengarna mellan kontona blir vad som bestämts vid bodelningen.

Om kontohavarens make/maka helt eller delvis har fått rätt till pensionssparkontot, får denne inte göra inbetalningar, ändra vad som har bestämts om utbetalningarnas storlek och utbetalningstiden eller förordna förmånstagare.

Bodelning med anledning av dödsfall

Vid bodelning med anledning av dödsfall ska pensionsrättigheterna enligt huvudregeln inte ingå i bodelningen. Pensionsrätten kan däremot ingå i bodelningen om den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare kommer överens om det vid bodelningen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå