Om hållbarhet och pension

Hållbarhet kan handla om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Försäkringsbolag som erbjuder pensionssparande beskriver oftast hållbarhet i samband med hur de placerar sina – och många gånger dina – pengar. Hur försäkringsbolagen praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig åt.

Hur försäkringsbolagen praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig åt, men generellt brukar investeringsstrategier för hållbarhet delas in i:

  • Välja in – investera i ”goda” bolag
  • Välja bort – inte investera i ”dåliga” bolag
  • Påverka – försöka föra diskussioner med ”dåliga” bolag till att förbättra sig

Branscher som bolagen tar ställning till är till exempel spel, tobak och alkohol men också områden som miljö, fossila bränslen, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Exempel på frågeställningar som uppstår är om de ska välja bort tobaksodlare, tobakstillverkare och försäljningsställen för tobak. Är det till exempel oetiskt att investera i dagligvaruhandeln på grund av att de säljer tobaksprodukter även om det är en liten del av deras verksamhet?

Det finns ett antal mätningar och standarder och bolagen redovisar också egna uppgifter.

Möjliga val för pensionens delar

Pensionen består generellt sett av tre delar;

  • allmän pension (som består av inkomstpension och premiepension)
  • tjänstepension
  • eventuellt eget sparande.

I den allmänna pensionen kan du välja fonder för dina premiepensionspengar. Här finns ett stort utbud av hållbara fonder eftersom du i dagsläget kan välja mellan ca 850 fonder.

För tjänstepensionen är du bunden till de fonder och aktörer som är valbara inom ditt avtalsområde. Du kan ofta välja mellan en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget förvaltar pengarna, och då ligger frågan om hållbarhet i deras händer. I en fondförsäkring väljer du själv placeringsinriktning, det vill säga vilka fonder som ska ingå, och du kan därmed själv påverka innehållet till att inkludera fonder med en tydlig hållbarhetsprofil. Försäkringsbolaget ansvarar för att det finns hållbara fonder med i utbudet.

I fondförsäkringar finns ofta en så kallad entrélösning, det vill säga en eller flera förvalda fonder som du får om du inte väljer annat. Många sparare stannar kvar i den. Att entrélösningen har en hållbar inriktning är därför viktigt och något du själv kan kontrollera. Om du som konsument vill välja hållbara fonder men det inte finns i fondutbudet, får du i så fall byta till ett annat bolag för att få det alternativet.

För ditt eget sparande, till exempel i en kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto (ISK) finns stora möjligheter att välja en hållbar inriktning eftersom du har ett större utbud av försäkringsbolag och fonder att välja på.

Vilka olika mätningar och standarder finns det?

På pensionsområdet och närliggande områden finns ett antal olika standarder och granskningar för hållbarhet.

Global Compact är tio principer som FN står bakom och som enskilda företag kan ansluta sig till. Signering av dessa principer innebär inga direkta krav eller uppföljning, men kan ge en indikation på ambitionen hos företaget som skrivit under. Vilka svenska bolag som har anslutit sig kan du se här.

Genom Swesif och initiativet Hållbarhetsprofilen rapporterar företag själva hur deras fonder arbetar med olika hållbarhetsaspekter. Samma uppgifter visas också i PPM-systemet som M/E-märkning (miljö- och etikmärkning). Ett antal fonder har fått en Svanenmärkning.

Granskningsinitiativ som kan nämnas är Stiftelsen Allbright som granskar enskilda bolag ur ett jämställdhetsperspektiv, samt Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar bankers policys inom hållbarhet och gör uppföljningsrapporter för att se hur bankerna följer dessa i praktiken.

Bolagens egna uppgifter

På försäkringsbolagens webbplatser finns information om hur de jobbar med hållbarhet. De arbetar på olika sätt och vill givetvis framstå som så hållbara som möjligt. Hur hållbara de faktiskt är kan vara svårt att avgöra som konsument. Ett sätt att få en uppfattning är att ta del av bolagens hållbarhetsredovisningar som ofta också granskas av revisorer enligt Sustainability Reporting Guidelines, utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI).

Försäkringsbolagen kommer även att från 2017 att redovisa koldioxidavtrycket i sina investeringsportföljer, läs mer hos Svensk Försäkring. Koldioxidavtrycket är ett mått på hur koldioxideffektiva företagen i försäkringsföretagens aktieportföljer är.

Övriga aktörer

Ett antal privata aktörer och initiativ finns också på området. Som konsument bör du vara uppmärksam på att aktörerna gör det här på sitt sätt och att en branschstandard saknas. Här är några exempel:

Mer bakgrund om hållbarhet

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Begreppet brukar definieras utifrån tre komponenter: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling har numera hamnat högt på den politiska agendan och har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och även för svensk politik. Mer om FN:s mål hittar du här. Mer information om definitioner av hållbarhet finner du till exempel på KTH:s webbplats och Svensk försäkrings rapport om omvärldstrender.