Om efterlevandeskydd

Du kan kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga - ett så kallat efterlevandeskydd. Det finns flera olika sorters efterlevandeskydd att välja mellan.

Efterlevandeskydd - olika alternativ

Återbetalningsskydd – kan väljas till både privat- och tjänstepension

Återbetalningsskydd innebär det du har sparat ihop utbetalas till den eller de som är förmånstagare. Återbetalningsskyddet är alltså helt beroende av hur mycket du har hunnit spara. Om du skulle avlida kort tid efter försäkringen tecknats blir det alltså ett lågt belopp som utbetalas. Konsekvensen av att välja återbetalningsskydd är att du inte får del av någon s k arvsvinst. Arvsvinst tilldelas endast de försäkringstagare som har försäkring utan återbetalningsskydd. Det innebär att din pension blir lägre om du väljer en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Familjeskydd – kan väljas till tjänstepension

Familjeskydd innebär att ett på förhand valt belopp utbetalas till förmånstagare. Beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör kan du välja olika nivåer på familjeskydd. Du kan i regel välja ett familjeskydd på 1-4 prisbasbelopp som utbetalas till dina förmånstagare varje år under 5-20 år. Väljer du familjeskydd blir din ålderspension lägre, beroende på att en del av tjänstepensionspremien går till att betala premien för familjeskyddet.

Familjepension – kan ingå i din tjänstepension

Har du en årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (461 250 kr år 2017), kan du omfattas av en familjepension genom din tjänstepension. Familjepensionen utbetalas till din efterlevande förmånstagare, vilket kan vara make, maka, registrerad partner samt barn under 20 års ålder. Du kan välja att styra över framtida inbetalningarna från familjepensionen till din egen ålderspension, om du exempelvis saknar förmånstagare. Därigenom får du själv en högre ålderspension.

Efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsbelopp 

Efterlevandeskydd innebär att den/de du har satt in som förmånstagare i din privata pensionsförsäkring, får ut ett bestämt belopp oavsett när du dör. Med den här typen av efterlevandeskydd är det belopp som kan utbetalas inte beroende av hur länge du hunnit spara. En del av det du betalar in till din pensionsförsäkring används för att betala premien för en efterlevandeskyddet, resten går till ditt sparande. Du får då arvsvinst (risktillägg) på den del som är pensionssparande, eftersom ditt sparkapital tillfaller kollektivet om du dör innan pensionsförsäkringen är helt utbetald, och kan känna tryggheten att förmånstagarna får ett på förhand bestämt belopp om du skulle dö under försäkringstiden. Det förekommer även att man kombinerar återbetalningsskydd och efterlevandeskydd. Förmånstagarna får då både del av det ihopsamlade sparkapitalet och ett på förhand bestämt dödsfallskapital om försäkringstagaren dör under försäkringstiden.

Om du inte väljer ett efterlevandeskydd har du en s k ren ålderspension – du sparar bara till dig själv. Dör du innan pengarna har betalats ut så tillfaller det sparade kapitalet andra försäkringstagare som sparar i samma sorts försäkring och i samma bolag som du. En fördel är att din egen försäkring växer med s k arvsvinst eller risktillägg från andra pensionssparare, som också tagit en ren ålderspension, men som avlider innan deras sparkapital hunnit betalas ut.

Förmånstagare

Om du dör och det finns ett gällande efterlevandeskydd (återbetalningsskydd, efterlevandeskydd med på förhand valt dödsfallsbelopp, eller familjeskydd ) går pengarna till den eller de som du har satt in som förmånstagare i försäkringen.

Enligt Inkomstskattelagen är det endast följande personer som kan vara förmånstagare i en pensionsförsäkring:

  • make/maka/registrerad partner/sambo
  • före detta make/maka/registrerad partner/sambo
  • egna barn eller barn till de tidigare nämnda

Om du lever går utbetalningarna till dig som försäkringstagare.

Exempel på efterlevandeskydd i äldre försäkringar

Här är några exempel på pensionsförsäkringar med efterlevandeskydd som förekommer i äldre försäkringar:

Ålderspension med familjegaranti

Många av de försäkringsavtal som nu är under utbetalning är livsvariga ålderspensioner med garanterad efterlevandepension i 20 år, som även kallas ålderspension med familjegaranti. Om den försäkrade uppnår pensionsåldern, vanligen 65 år, börjar ålderspensionen att utbetalas och fortsätter sedan så länge den försäkrade lever. Avlider den försäkrade före pensionsåldern betalas ett efterlevandeskydd ut under en så kallad garantitid – vanligen 20 år.

Ålderspension med livsvarig efterlevandepension

Denna försäkringstyp innehåller, till skillnad mot den ovan nämnda, en livsvarig efterlevandepension som börjar utbetalas omedelbart vid ett dödsfall.

Ålderspension med livsvarig uppskjuten efterlevandepension

Det här är en variant där ålderspensionen börjar utbetalas när den yngste av två makar når pensionsåldern. Efterlevandepensionen utbetalas livsvarigt eller under en viss tid till den medförsäkrade. Skulle den som är yngst dö före pensionsåldern börjar efterlevandepensionen ändå inte att utbetalas förrän den tidpunkt då han/hon skulle ha uppnått pensionsåldern. Skulle någon av de försäkrade i stället dö under utbetalningsperioden betalas resten av pensionen ut till den medförsäkrade under den återstående delen av tiden.