Om personuppgifter

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om dataskyddslagstiftningen på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter.

Vilka personuppgifter registreras och vad används de till?

När du kontaktar oss för vägledning och information registrerar vi de personuppgifter som du lämnar, om det behövs för att kunna hantera ärendet och ha kontakt med dig.

Är du till exempel konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, myndighetsrepresentant, branschföreträdare eller journalist, registrerar vi dina personuppgifter enbart för att kunna kontakta dig och föra dialog om vår verksamhet.

Personuppgifterna som vi kan komma att registrera är namn, e-postadress, telefon, mobiltelefon och postadress. Vi tar hänsyn till din integritet genom att begränsa uppgifterna till ett minimum.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar är respektive organisation, Konsumenternas Bank- och finansbyrå
(organisationsnummer 802400-0039) eller Konsumenternas Försäkringsbyrå (organisationsnummer 802009-1750).

Vilken rättslig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är så kallat berättigat intresse - även kallat intresseavvägning - enligt paragraf 6.1 f i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du kontaktar oss för vägledning och information sparar vi registrerade personuppgifter i högst 1 år. Därefter raderas de.

Om du är till exempel konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, myndighetsrepresentant, branschföreträdare eller journalist, sparar vi registrerade personuppgifter bara så länge de är aktuella och så länge som vi har ett behov av att  kunna kontakta dig.

Hur lagras personuppgifterna?

Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå kontrollerar att personuppgifterna lagras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om uppgifterna går via tredje land (det vill säga utanför EU och EES) finns det antingen en adekvat skyddsnivå i aktuellt land eller särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har du enligt dataskyddslagstiftningen?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot att Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå behandlar dina personuppgifter.

Ändra, radera eller invända mot behandling av dina personuppgifter?

Det är Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå som är personuppgiftsansvarig och som ska se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt och att du kan ta till vara din rätt. Du kan kontakta byråerna om du vill

•  få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig

•  begära rättelse eller radering av dina registrerade personuppgifter

•  invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan mejla oss på konsumenternas@konsumenternas.se Ange vad du önskar och vilken av byråerna, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå, som du har varit i kontakt med. Vill du hellre skriva är adressen:
Konsumenternas Bank- och finansbyrå,  Box 24215,  104 51  Stockholm
alternativt
Konsumenternas Försäkringsbyrå,  Box 24215,  104 51  Stockholm

Om du är missnöjd

Om du vill klaga på hur Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå har hanterat dina personuppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå