Separation eller skilsmässa – frågor om bank och försäkring

Här hittar du information om de frågor om bank och försäkring som kan bli aktuella när man separerar. Däremot skriver vi inte om annat man också behöver tänka på, till exempel ansöka om äktenskapsskillnad, bodelning, folkbokföring, vårdnadsfrågor, barnbidrag och bostadsbidrag.

En första vattendelare är om ni varit gifta eller sambor. Juridiskt är det väldigt stor skillnad eftersom det finns regler om äktenskapsskillnad och bodelning om ni är gifta. Om ni varit sambor kan ni också välja att göra en bodelning men sambolagen gäller bara gemensam bostad och bohag. Alltså möbler och liknande. Däremot inte bilen, sparkontot eller sommarstugan. De här frågorna kan man behöva hjälp med, särskilt om man inte är överens. Kontakta ett juridiskt ombud.

Att tänka på

  • Sambolagen omfattar bara bohag, inte exempelvis konton, bil och sommarställe
  • Det går inte att själva komma överens om vem som tar över ett lån. Man kan heller inte själv bara sluta att vara solidariskt betalningsansvarig för ett lån. 
  • Meddela försäkringsbolaget vem som är försäkringstagare på bostaden och bilen.
  • Kontrollera om även barnen behöver vara namngivna i hemförsäkringen i båda era hem.
  • Den som varit medförsäkrad i till exempel den andres sjuk- och olycksfallförsäkring kan behöva skaffa en egen.
  • Vem är förmånstagare till livförsäkringen och tjänstepensionen? 

Barnens konton och försäkringsskydd

Huvudregeln är att föräldrar gemensamt ska förvalta barnens tillgångar. Det gäller även efter en skilsmässa eller separation, om föräldrarna har gemensam vårdnad. Kontrollera att hemförsäkringen gäller oavsett hos vilken förälder barnen befinner sig.

Det är mycket vanligt att bankens villkor innehåller en bestämmelse om att varje vårdnadshavare var för sig kan ta ut och sätta in pengar på barnens konton. Efter en separation kanske man inte vill ha det så längre. För att ändra det så att bägge föräldrarna måste godkänna uttag från kontona måste man kontakta banken och avtala om det.

Läs mer om att förvalta barns tillgångar.

Barnförsäkring

Om ni har barnförsäkringar till era barn kan det vara bra att veta till vilket konto en eventuell ersättning kommer att betalas ut och vem som får information om försäkringen.

Vem får ersättningen från barnförsäkringen?

Det framgår av försäkringsvillkoren till vem ersättningen från en barnförsäkring betalas ut. Vanligtvis gäller följande:

  • Om den försäkrade är myndig sätts ersättningen givetvis in på den försäkrades konto.
  • Om den försäkrade är omyndig och ersättningen överstiger ett prisbasbelopp vid utbetalningstillfället, ska den sättas in på ett konto med överförmyndarspärr.
  • Övriga ersättningar betalas ut till den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma ställe som den försäkrade, om det inte står något annat. Vårdersättning brukar betalas ut till den vårdnadshavare som är mottagare av försäkringskassans vårdbidrag (i enlighet med  socialförsäkringsbalken).

Information om barnförsäkringen efter skilsmässan

Information om barnförsäkringen lämnas normalt endast till försäkringstagaren (den som har tecknat försäkringen). Det kan innebära att den förälder som inte är försäkringstagare inte får insyn i sitt barns försäkringsskydd. Om premierna inte blir betalda och försäkringsbolaget säger upp försäkringen kan den ena föräldern riskera att inte få kännedom om det. Se därför till att ni har en bra överenskommelse om ansvaret och kommunikationen om barnets försäkring.

Hemförsäkring för barn som bor växelvis 

Efter en separation är det vanligt att barn under 18 år flyttar mellan sina föräldrar varannan vecka. Ofta är barnen täckta av den hemförsäkring som finns där de vistas för tillfället. Det spelar ingen roll om båda är vårdnadshavare till barnen eller om den ena är vårdnadshavare och den andre har umgängesrätt. 

Några försäkringsbolag kräver emellertid att alla som ska omfattas av samma hemförsäkring är namngivna på försäkringsbrevet. Kontrollera därför med era försäkringsbolag om ni även ska namnge era barn under 18 år på försäkringsbrevet, så att ni säkert vet att era barn är försäkrade oavsett hos vem av er de bor. I vår jämförelse av hemförsäkringar står det villka bolag som kräver namn på försäkringsbrevet. 

Det är viktigt att varken egendomsskyddet eller rese-, ansvars-, rätts- och överfallsskyddet i hemförsäkringen bryts i någon av hemförsäkringarna. Vid en skada vill försäkringsbolagen ofta undersöka om barnet kan täckas av den andre vårdnadshavarens hemförsäkring.

Läs mer om hemförsäkring och växelvis boende.

Tvist om barnen - rättsskyddet kan användas efter karenstid

Kommer du inte överens om barnens boende, umgänge eller vårdnad med den andre parten kan du behöva ta hjälp av ett ombud.

Alla hemförsäkringar har ett rättskydd som kan ersätta advokatkostnader i bland annat vissa familjerättsliga tvister, som regel tvister om barns boende, umgänge och vårdnad.

Maxersättningen varierar dock beroende på försäkring och bolag mellan 142 000 och 400 000 kr och det är alltid en självrisk som du får betala på 20-25 procent. 

Det är vidare en karenstid på 1 år (i ett bolag 2 år) efter äktenskapets eller samboskapets upphörande (i ett par bolag efter beslut/överenskommelse i samband med upphörandet). 

I vår jämförelse av hemförsäkringar kan du se skillnader i olika försäkringars rättsskydd