Låneavtal

Du behöver inte skriva under ett låneavtal för att det ska vara giltigt utan du kan även ingå ett låneavtal över telefon eller via internet. Låneavtalet måste dokumenteras av långivaren och du ska få skriftlig information snarast efter att avtalet har ingåtts.

Dokumentationen ska du få i en skriftlig handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, till exempelvis via e-post eller en PDF-fil på dina sidor på långivarens webbplats. Den ska innehålla alla villkor för lånet och det ska på ett klart och kortfattat sätt framgå vilka rättigheter och skyldigheter som avtalet innebär. Information av väsentlig betydelse ska lyftas fram, så att du enkelt kan se den.

Du ska få information om exempelvis:

 • vilket typ av lån det är,
 • lånebeloppet och villkoren för utnyttjandet av lånet,
 • låneavtalets löptid,
 • låneräntan, villkoren för låneräntan med angivande av referensräntor eller referensindex samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av låneräntan,
 • avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt i vilken ordning betalningarna fördelas på lån med olika låneräntor. Om en betalning inte avräknas lånet utan sparas eller investeras för din räkning ska det anges,
 • avgifter med anledning av låneavtalet och villkoren för ändring av avgifterna,
 • den effektiva räntan med de antaganden som ligger till grund för beräkningen av räntan samt det sammanlagda belopp som ska betalas av dig,
 • begärda säkerheter,
 • din rätt till förtidsbetalning och långivarens rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas,
 • din rätt att få en betalningsplan,
 • förekomst eller avsaknad av ångerrätt, ångerfristens längd och villkor för utövande av ångerrätten, inbegripet skyldigheten att betala kapital och ränta, samt räntebeloppet per dag.

I dokumentationen ska det också finnas information om din rätt att framställa invändningar även mot långivaren vid kreditköp, om dröjsmålsränta och andra avgifter du är skyldig att betala om lånet inte betalas i tid och om hur lånet kan sägas upp.

Du ska utan kostnad få en kopia av lånedokumentationen.

På de flesta typer av lån har du 14 dagars ångerrätt.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå