Rådgivning

Från den 1 januari 2017 infördes helt nya regler om rådgivning om bolån i konsumentkreditlagen. Det är ingen skyldighet för en långivare eller en låneförmedlare att ge dig rådgivning, så till att börja med ska du få information om ifall de erbjuder rådgivning eller inte.

Om långivaren eller låneförmedlaren erbjuder rådgivning ska du också få information om vilket produktutbud som rådgivningen utgår från, om rådgivningen är oberoende eller inte och om det kostar något för dig att få rådgivning.

Vad som menas med rådgivning är att du får personliga rekommendationer om bolån som grundar sig på aktuella uppgifter om dig. Det ska vara en anpassad rekommendation som går utöver den grundläggande information om lånet som du ändå alltid ska få. Att du enbart får ett erbjudande om ett bolån eller ett meddelande om att du beviljats ett lån är inte att betrakta som rådgivning.

Kvalitetskrav

Rådgivaren måste följa vissa kvalitetskrav på rådgivningen. Rådgivningen ska grunda sig på din situation, dina intressen och dina önskemål och även ta hänsyn till vilka risker som kan uppstå för dig under lånets löptid. Rådgivaren ska med utgångspunkt från dina behov, din ekonomi och dina personliga förhållanden föreslå ett lån som är lämpligt för dig.

Risker som kan uppstå under lånetiden och som rådgivaren ska ta hänsyn till är framför allt risker för kostnadsökningar. Det kan exempelvis handla om räntehöjningar och risker för att du får försämrad återbetalningsförmåga i framtiden, t.ex. vid pensionering.

Rådgivaren ska grunda sina rekommendationer på ett tillräckligt urval av låneavtal. Om rådgivaren är långivare eller knuten till en långivare ska rådgivaren beakta olika lånebelopp, kredittid, räntebindningstid och amorteringsvillkor. För oberoende rådgivare är utgångspunkten för vad som är ett ”tillräckligt urval” vilka avtal som finns tillgängliga på marknaden.

Dokumentation

När du fått rådgivning ska rådgivaren dokumentera den. I dokumentationen, som rådgivaren ska lämna över till dig, ska det framgå vilka rekommendationer som du har fått. Den ska också innehålla uppgift om vad som i övrigt förekommit vid rådgivningstillfället. Normalt ska det framgå vilka uppgifter som rådgivaren tagit in om dig och om det produktutbud som rådgivningen grundar sig på. Även andra förhållanden som har haft betydelse för de råd som rådgivaren har lämnat ska redovisas.

Ombud eller oberoende?

Den som kallar sig för ”oberoende rådgivare” måste utgå från ett tillräckligt stort utbud av låneavtal på marknaden och får inte ta emot ersättning från någon eller några långivare för rådgivningstjänsten. En oberoende rådgivare får enbart ta emot eventuell ersättning från konsumenten. En förmedlare som är ombud för eller har nära förbindelser med en långivare får inte kalla sig oberoende. Den som är långivare, och som därmed erbjuder egna lån, kan inte kalla sig oberoende.

Det finns inget krav på att en rådgivare ska avråda konsumenten från att ta ett visst bolån. Däremot är det en naturlig del av en rådgivning att uppmärksamma konsumenten på hur privatekonomin påverkas av ett bolån och att förhållandena kan förändras med tiden. Det gäller både kostnaden för lånet och personliga förhållanden som kan påverka förmågan att betala lånet i framtiden.

Den som yrkesmässigt lämnar rådgivning om bolån måste vara långivare eller låneförmedlare med tillstånd hos Finansinspektionen.