Faktablad

Innan du skriver på avtalet om ditt bolån ska du få ett faktablad om ditt lån (EU-faktablad). Långivaren ska använda ett särskilt formulär som kallas "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation".

För att kunna ge dig faktabladet ska långivaren, eller låneförmedlaren, först ha tagit in uppgifter från dig om ditt lånebehov och din ekonomi så att det går att göra åtminstone en preliminär kreditprövning. Innehållet ska alltså vara anpassat till dina förhållanden och till det lån som du överväger att ta.

Syftet med faktabladet är att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut i fråga om du ska gå in i låneavtalet eller inte. Du ska få informationen i god tid innan du blir bunden av låneavtalet så att du hinner bedöma om lånet är lämpligt för dig, och senast samtidigt med att du får ett bindande erbjudande om lånet.

Faktabladet ska innehålla en mängd uppgifter, bland annat:

 • Långivare, eventuell låneförmedlare och deras kontaktuppgifter
 • Lånet i huvuddrag (lånebelopp, lånets löptid, typ av lån, typ av ränta och det sammanlagda beloppet som ska återbetalas)
 • Räntesats
 • Effektiv ränta
 • Avgifter för lånet
 • Engångskostnader (exempelvis inteckningskostnad)
 • Det sammanlagda beloppet som ska återbetalas
 • Amorteringar
 • Antal betalningar och hur ofta du ska betala
 • Hur mycket du ska betala per gång
 • Möjligheten att förtidslösa lånet och kostnaden för det (eller beräkningsmetoden)
 • Konsekvenserna för dig om du inte kan uppfylla dina åtaganden enligt låneavtalet
 • Information om hur lång betänketid du har att acceptera erbjudandet om lånet
 • Eventuell skyldighet att ingå avtal om en kompletterande tjänst till låneavtalet.

Faktabladet är en förhandsinformation och innehållet är inte bindande för dig eller för långivaren.

Du ska få faktabladet på papper eller något annat varaktigt medium. Med varaktigt medium menas exempelvis ett elektroniskt dokument som kan göras tillgängligt för dig via e-post, på ett usb-minne eller liknande. Det kan också vara en webbplats, men då måste informationen kunna lagras i ursprungligt skick och vara tillgänglig för dig i ditt enskilda fall så länge informationen är relevant. 

EU-faktabladet för bolån är en nyhet från den 1 januari 2017.