Skadestånd för automatisk nyteckning

ARN 2023-07964. Banken skadeståndsskyldig – Villkoret för automatisk nyteckning av teckningsrätter ansågs oskäligt.

Ett bolag hade inför en nyemission skickat meddelande till K om att hen tilldelats ett visst antal teckningsrätter. K svarade inte på erbjudandet i tron att banken per automatik skulle registrera en säljorder för teckningsrätterna. Banken tecknade i stället för samtliga nya aktier som K var berättigad till, varpå K blev skyldig banken pengar. Banken svarade att de skickat SMS med information om att de skulle teckna de rätter som fanns i depån om svar uteblev, och att det var i enlighet med bankens allmänna villkor.

ARN konstaterade att det framgick av bankens villkor att teckning görs vid uteblivet svar och att K fått information om det. Banken hade därför rätt att teckna aktierna i nyemissionen för de teckningsrätter som stod till K:s förfogande. Nämnden lyfte dock att prövningen också skulle omfatta om villkoren skulle jämkas eller lämnas utan avseende i relation till avtalslagen.

Nämnden konstaterade att den i andra sammanhang i sin praxis framhållit att avtalsvillkor som får en överraskande effekt för konsumenten med tydlighet måste framhållas särskilt för konsumenten - i synnerhet om villkoret kan få betydande, ekonomiska konsekvenser.

Nämnden noterade att bankens allmänna villkor för depå avviker från Svensk Värdepappersmarknads mallavtal för depåer. K hade också påstått att det bara var banken i ärendet som hade sådana villkor, vilket banken inte bestridit. Mot den bakgrunden ansåg nämnden att banken hade en skyldighet att med särskild tydlighet informera kunden om avvikelsen. Eftersom sådan information inte kommit K till handa, bedömde ARN att villkoret var oskäligt och skulle lämnas utan avseende. Nämnden beslutade därför att rekommendera banken att ersätta K för den ekonomiska skada som uppstått på grund av villkoret.

 

ARN 2023-26980 Banken inte skadeståndsskyldig - när banken tecknat för de rätter som uppkommit vid nyemission.

Vid nyemission i ett bolag sålde K alla sina aktier i bolaget. Eftersom teckningsrätterna var värdelösa lät K dem vara kvar i depån och besvarade aldrig något erbjudande om att teckna nya aktier. K förde fram att bankens information i normalfallet innebär att de tecknar de teckningsrätter som finns i depån. K menade att det inte rörde sig om ett normalfall eftersom teckningskursen var högre än börskursen och att K borde ha blivit informerad om det före teckning.

Banken å sin sida lyfte bland annat att K varit med om liknande förfaranden inom banken tidigare och att K väntat två veckor med att reklamera och därmed inte minimerat sin skada.

Nämnden konstaterade att banken hade agerat och hanterat teckningsrätterna i enlighet med de allmänna villkoren. Därutöver lyfte nämnden att det framkommit att K var erfaren och besatt kompetens inom det aktuella området och har därmed känt till hur processen går till. Vidare hade K inte reklamerat bankens påstått bristande hantering av hens teckningserbjudande i tid och inte begränsat sin eventuella skada, som nämnden därtill konstaterade inte hade realiserats. Mot den bakgrunden beslutade ARN att avslå K:s krav.