Om du inte betalar

Det är viktigt att du betalar dina räkningar och skulder i rätt tid. Det gäller även om du exempelvis är sjuk eller bortrest. Annars kan du drabbas av dröjsmålsränta och andra typer av krav. Om du tycker att en räkning är felaktig ska du kontrollera att betalningskravet är korrekt innan du betalar. Är kravet felaktigt så vänd dig till betalningsmottagaren och fråga vad det är för krav och fråga efter ett avtal eller bevis varför du är betalningsskyldig. 

Du ska alltid betala dina räkningar i tid om kravet är korrekt. Som en huvudregel anses du har betalat när pengarna är betalningsmottagaren tillhanda, när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om du vet att du kommer vara sen med en betalning, har frågor om betalningen eller om du anser att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassobolaget före förfallodatumet och prata med dem.

Att tänka på

  • Kontrollerar alltid att en faktura eller betalningskravet stämmer
  • Om något är fel med betalningskravet ska du kontakta företaget direkt
  • Bestrid skriftligen betalningskrav som du anser är felaktiga och förklara varför du bestrider betalningskravet
  • Om du bestrider ett betalningskrav kan företaget gå vidare till domstol
  • Du kan använda dig av vår checklista som ett stöd för att kontrollera eller bestrida ett betalningskrav

Inkasso

Om du inte betalar ett betalningskrav utan låter förfallodagen passera så kan företaget eller personen du ska betala till välja mellan två alternativ: driva in skulden själv eller låta ett inkassobolag sköta indrivningen. 

Om du inte har betalat enligt ett avtal som du har ingått kan företaget eller personen du ska betala till anlita ett inkassobolag för att driva in sitt betalningskrav. Detsamma gäller även om du har bestridit din betalningsskyldighet under vissa förutsättningar. Inkassobolagets uppgift är att få dig att betala. Är kravet felaktigt så ska du berätta det för inkassobolaget och motivera varför du inte tänker betala. Är kravet däremot korrekt men du kan inte betala just nu så bör du kontakta inkassobolaget och föra en dialog för att kunna hitta en lösning. 

Inkassobolag

Det finns regler och allmänna råd för hur ett inkassobolag ska agera och vad de får göra när de driver in en fordran.

Vad får ett inkassobolag göra?
God inkassosed?

Inkassokrav

Hur ett inkassokrav ska se ut för att vara korrekt finns också reglerat i lag. Det är även så att ett inkassobolag normalt inte får skicka flera inkassokrav för samma skuld. De får inte heller som huvudregel skicka ett inkassokrav om du har bestridit kravet.

Hur ska inkassokravet se ut?
När får företaget skicka ett inkassokrav?
Vad räknas som en genomförd betalning?
Inkassokrav trots att jag har bestridit betalningen?
Hur många inkassokrav måste jag betala för?

Sakligt grundat bestridande

Bara för att du har bestridit ett krav kan ett inkassobolag ändå få skicka ett inkassokrav. Det finns nämligen vissa krav på ditt bestridande, det ska vara ett sakligt grundat bestridande. Det är därför du alltid ska motivera varför du tycker ett krav är felaktigt och göra det i skrift.

Vad är ett sakligt grundat bestridande?
Vad är inte ett sakligt grundat bestridande?

Om kravet är korrekt men du inte kan betala

Om du fått ett krav på betalning som är korrekt men som du inte kan betala just nu kan ni alltid komma överens om en avbetalningsplan. Under tiden en avbetalningsplan diskuteras bör inga inkassoåtgärder vidtas.

Om du inte kan betala skulden - avbetalningsplan
Det här bör en avbetalningsplan innehålla

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.