Frågor och svar

Privat pensionsförsäkring

På årsbeskedet för min pensionsförsäkring står det redovisat ett belopp som kallas arvsvinst. Vad är det?

Finns det pengar kvar på en pensionsförsäkring när den försäkrade dör och det inte finns något efterlevande- eller återbetalningsskydd, fördelas pengarna till övriga försäkringstagare utan återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd.

Dessa pengar kommer sedan att redovisas som arvsvinst på årsbeskedet för dem som får ta del av pengarna. Vissa bolag kan tidigare använt andra benämningar som t ex riskintäkt.

Vad är en återbäringsränta?

Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag. Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Hur hög återbäringen varit de senaste åren kan du se på Svensk Försäkrings webbplats.

Hur beskattas min pensionsförsäkring?

Det finns två typer av skatter:

  • Inkomstskatt betalar du på de pengar som utbetalas från en pensionsförsäkring. Det beror på att du tidigare dragit av inbetalda premier vid deklaration. Hur stor inkomstskatten blir beror på vilken marginalskatt du har när pensionsförsäkringen utbetalas.
  • Avkastningsskatt betalar försäkringsbolaget men drar sedan din andel från ditt försäkringskapital. Avkastningsskatten är en schablonbeskattning som för pensionsförsäkring är 15 procent av skatteunderlaget, som beräknas genom att man multiplicerar försäkringskapitalet med föregående års statslåneränta, dock lägst 0,5 procent.

Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

Traditionella försäkringar: till traditionell försäkring hör de försäkringar som inte är fondförsäkring. Endast fondförsäkring definieras i Inkomstskattelagen. I en traditionell försäkring är det oftast försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Bolaget ger vanligen en garanti i någon form.

Fondförsäkringar: fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Vanligtvis är det försäkringstagaren själv som väljer fonder och risknivå. Det finns då ingen garanti för sparandet.

Nu sänker försäkringsbolaget utbetalningen från min traditionella pensionsförsäkring, får de verkligen göra så?

Ja, livförsäkringsbolagen kan reallokera och de kan också sänka den så kallade prognosräntan eller höja sina livslängdsantaganden – alla dessa åtgärder kan vara förklaringen till att din pensionsutbetalning har sänkts.

Vissa försäkringsbolag ger den garanterade räntan varje år, medan andra bolag lovar att du kommer att få den garanterade årsräntan, men först när pensionsförsäkringen ska betalas ut. Detta kan få betydelse om du vill flytta ditt pensionskapital till ett annat försäkringsbolag och innebär också att om du spar i en försäkring som ger den garanterade räntan först vid utbetalningstillfället så kan bolaget reallokera även inbetalda premier. Det är först vid utbetalningstillfället som bolaget måste se till att du under spartiden har fått en avkastning som motsvarar den garanterade årsräntan.

Om ett bolag sänker prognosräntan eller höjer livslängdsantaganden sänks det tilläggsbelopp som utbetalas utöver det garanterade beloppet.

Försäkringstagarna får ingen information om livslängdsantaganden och prognosräntan, utan ser bara effekten när de ändras genom att tilläggsbeloppet sänks eller höjs.

Den kollektiva konsolideringen har betydelse för vilket försäkringsbolag jag skall välja när jag tecknar en traditionell pensionsförsäkring. Men vad är det för något?

Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolideringsgrad används inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

Om den kollektiva konsolideringsgraden är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. Enkollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden. Kollektiv konsolideringsgrad kallas även kollektiv konsolideringsnivå.

 

Jag vill återköpa min pensionsförsäkring. Hur gör jag?

Från den 1 januari 2016 gäller nya regler för återköp av pensionsförsäkring.

En pensionsförsäkring som har ett tekniskt återköpsvärde på högst ett prisbasbelopp (47 300 kronor 2020) får återköpas utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Det krävs dock att försäkringsbolaget godkänner återköpet.

Reglerna gäller för både nytecknade och gamla pensionsförsäkringar.

I andra fall kan Skatteverket genom dispens medge återköp av pensionsförsäkring, men då krävs att du är på obestånd och att du genom återköpet kan få en varaktig lösning på dina ekonomiska problem eller att det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer. Läs mer på Skatteverket.

 

Om jag dör innan jag går i pension, vad händer då med pengarna?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, det vill säga till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär en kostnad och att din egen pension blir något lägre än den annars skulle ha blivit.

För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödsfallsbelopp betalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.

 

Jag har en pensionsförsäkring. Jag vill att barnen ska få pengarna om jag dör innan pensionen hinner utbetalas. Hur ordnar jag det?

Du ska då välja en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd och sätta in barnen som förmånstagare i försäkringen.

För ett återbetalningsskydd betalar du ingen premie, men du går miste om arvsvinst. De som sparar utan återbetalningsskydd delar på det pensionskapital som finns kvar på de pensionsförsäkringar där försäkringstagaren dör innan alla pengarna har betalats ut.

I min pensionsförsäkring finns en garanterad ränta. Vad innebär det?

Garanterad ränta är den räntesats som används för att beräkna den pension du är garanterad om du har en traditionell försäkring. Från den garanterade räntan dras sedan avgifter och avkastningsskatt.

Den faktiska räntan (återbäringsräntan eller avkastningsräntan) som du får på hela försäkringskapitalet kan under vissa perioder vara både högre och lägre än den garanterade räntan. I vissa försäkringar krävs det att du har försäkringen kvar fram till pensioneringen för att du ska få den garanterade räntan.

Vad är en kapitalpension?

Sedan den 2 februari 2007 och tills vidare kan man inte teckna eller betala in nya premier till en kapitalpension.

Kapitalpension är en typ av kapitalförsäkring som inte längre kan tecknas men som såldes under en period fram till februari 2007. Kapitalpensionen är en kapitalförsäkring som fungerar som en pensionsförsäkring. Det betyder att pengarna tidigast kan tas ut vid 55 års ålder och utbetalningen måste ske under minst fem år. Även när det gäller vilka som får sättas in som förmånstagare så är det samma regler som för pensionsförsäkring.

Påverkar livbolagens antagande om hur länge vi lever, hur mycket jag får ut från min pensionsförsäkring?

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut.
Har ett bolag ett livslängdsantagande att en 65-åring i genomsnitt kommer att leva i 25 år till. Om denne 65-åring har ett pensionskapital på 1 Mkr och vill börja ta ut pensionen med en livslång utbetalning, så kommer bolaget betala ut ca 40 000 kronor per år.

Ett annat bolag, som har ett livslängdsantagande som är 20 år för en 65-åring, skulle betala ut ca 50 000 kronor per år – dvs 25 procent mer.

 

Om jag blir långvarigt sjuk och har premiebefrielse – vad händer då?

Premiebefrielseförsäkring är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Vad innebär ett fribrev?

Om du inte längre sätter in mer pengar i en privat pensionsförsäkring, får du ett s k fribrev (tillgodohavande). Från den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten i privat pensionsförsäkring, varför det stora flertalet nu har sin privata pensionsförsäkring i fribrev. På en traditionell försäkring får du fortsatt återbäring-/avkastningsränta på det sparade beloppet. Utbetalningarna från försäkringen blir förstås lägre än det som avtalades då försäkringen tecknades.
Är det en fondförsäkring fortsätter värdet på försäkringen att stiga och sjunka beroende på hur fonderna utvecklas.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå