Frågor och svar

Villaförsäkringar

Jag ska uppföra ett nytt hus. Vilka försäkringar behöver jag?

Om du köper ett nyckelfärdigt hus eller anlitar hantverkare kan du, eller entreprenören, behöva teckna en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Från den 1 juni 2014 togs dock obligatoriet bort för att teckna en byggfelsförsäkring. Försäkringen ger ett skydd under 10 år för fel i entreprenaden och den kostar för ett vanligt hus cirka 10 000 - 15 000 kr. Försäkringen följer huset vilket innebär att om du flyttar så tar nye ägaren över försäkringsskyddet.

Ett färdigställandeskydd är fortfarande obligatoriskt, bygger du ett fritidshus så avgör byggnadsnämnden i kommunen om du måste teckna ett färdigställandeskydd. Färdigställandeskyddet täcker kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformad som en försäkring eller bankgaranti.

Så fort du påbörjar byggnation ska du också teckna en vanlig hem/villaförsäkring för huset. Det finns moment i försäkring som är viktiga redan från början såsom t.ex. rättsskyddet eller ansvarskyddet.

Se också till att du har en olycksfallsförsäkring som täcker skador på dig själv. Entreprenören ska själv se till att han försäkrar sina anställda.

Behöver jag teckna byggfelsförsäkring när jag bygger själv?

Nej, sedan den 1 juni 2014 finns inte heller krav på att teckna byggfelsförsäkring om du anlitar en entreprenör eller köper ett nyckelfärdigt hus.

Nybyggnad
Du måste dock alltid teckna ett färdigställandeskydd när du ska bygga ett nytt småhus, om du inte gör arbetet själv. Vid nybyggnad av fritidshus är inte kravet på färdigställandeskydd absolut. Du som byggherre kan begära att kommunens byggnadsnämnd ska göra en behovsprövning.

Om- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) Vid om- och tillbyggnadsarbeten ska kommunens byggnadsnämnd vid bygganmälan göra en prövning om färdigställandeskydd behövs.

Försäkringar

Gar-bo

Vem räknas som självbyggare?

Det finns fyra kategorier av konsumenter:

Den renodlade självbyggaren som bygger allt självDelad entreprenad med inslag av självbyggeriHel entreprenadKonsument som köper ett nyckelfärdigt hus

En konsument som bygger allt själv är givetvis en självbyggare.

När det gäller kategorin "delad entreprenad med inslag av självbyggeri", uppstår ofta gränsdragningsproblem som byggnadsnämnden i kommunen kan avgöra. I denna kategori utför byggherren (konsumenten) själv en del av bygget, medan övriga delar utförs av olika sidoentreprenörer. I sådana situationer kan en byggfelsförsäkring täcka de arbetsmoment som utförs av sidoentreprenörer.

Inför startbeskedet bör det klarläggas i vilken utsträckning som byggherren själv avser att utföra arbeten och i vilka delar upphandling av entreprenörer kommer att ske. Denna gränsdragning blir sedan avgörande för byggnadsnämndens ställningstagande till om det behövs någon byggfelsförsäkring och i sådant fall vilka arbetsmoment den ska omfatta.

Vad är ett dolt fel i samband med husköp?

Enligt lag (Jordabalken) har både säljare och köpare vissa skyldigheter.

Säljaren har en upplysningsplikt, som innebär en skyldighet att informera om alla kända fel och brister som finns på fastigheten.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att köparen måste göra en noggrann och ingående besiktning av huset. Om du efter köpet hittar fel i huset, som inte hade kunnat upptäckas ens vid en noggrann besiktning, kan det vara fråga om ett dolt fel. Säljaren kan då bli skyldig att ersätta skadan.

Mitt hus är fullvärdeförsäkrat. Vad betyder det?

Om ditt hus är fullvärdeförsäkrat har du rätt att få ett likadant hus återuppfört om det t ex skulle brinna ner (gäller inte rena renoveringsobjekt). Är det ett äldre hus kan försäkringsbolaget göra åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror, rör, tapeter, golv och kakel. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material.
I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget maximalt kan bli. Avdraget varierar beroende på bolag, men det överstiger inte 105 000 kr (2015). Detta är alltså det belopp som du maximalt behöver skjuta till för att få huset återuppfört.

 

Rättskyddet gäller endast för tvister. Vad menas egentligen med begreppet tvist?

En tvist anses ha uppstått när någon har framställt ett krav eller anspråk som helt eller delvis avvisats. Detta gäller även om den du har riktat ditt krav mot inte hör av sig, trots påstötningar.

Hur gäller försäkringen vid storm?

Om huset eller lösöret skadas av storm, dvs vindstyrka på minst 21 m/sek, kan du få ersättning från villa/hemförsäkringen (några bolag ersätter från 20 m/sek). Skador på puts, skorstensbeklädnad ersätts ofta bara om något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.

Skador på tomtmark t ex växtlighet, fristående staket ersätts inte. Däremot ersätts skador på ditt hus som orsakas av att träd på din tomt blåser omkull. Skador på t ex båthus, sjöbod och växthus ersätts heller inte. Om du har en tilläggsförsäkring för din villa (Husplus, Villaextra, Husextra) kan du bl a få ersättning för skador på din tomt.

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten.

Om t ex ett träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil kan grannen bara bli ersättningsskyldig om han varit vårdslös och det kan naturligtvis vara svårt att visa att grannen varit vårdslös om det blåst storm. Har du vagnskadeförsäkring på din bil så kan du alltid få ersättning från den.

Om du missar en resa eller blir försenad på grund av stormen finns det viss möjlighet att få ersättning från reseförsäkringen eller kontokortsreseskyddet.

Vad gäller om vår magnifika ek som är 300 år gammal blåser omkull och skadar något hos grannen? Kan grannen kräva mig på ersättning?

Förutsättningen för att du ska bli skadeståndsskyldig gentemot din granne är att du varit vårdslös. Detta regleras i Skadeståndslagen. Om du inte med blotta ögat kan se att det varit något fel på trädet eller om du inte kunnat iaktta andra tecken som tyder på att eken varit i dålig kondition så är du förmodligen inte vårdslös om trädet blåser omkull. Istället är det fråga om en olyckshändelse som du som fastighetsägare nog inte kan hållas ansvarig för.

Om trädet blåser omkull och skadar ditt eget hus kan du få ersättning från villaförsäkringen.

Täcker villaförsäkringen hussvamp?

Både ja och nej.
Om hussvampen uppkommer efter exempelvis att vatten läckt från ett rör i huset då gäller den vanliga villaförsäkringen och skadan kan ersättas.
Om däremot hussvampen fått fäste i huset och detta enbart beror på att huset exempelvis varit alltför välisolerat eller att dräneringen varit bristfällig, måste villaförsäkringen även innehålla ett särskilt moment för hussvamp för att man ska få ersättning. 

Hos de flesta försäkringsbolag ingår numera ett sådant moment för hussvamp. Man kan då få ersättning för sanering och nödvändiga ingrepp som rivning, reparation och återställande av skadade byggnadsdelar. Ofta tillämpas maxbelopp och krav på särskild besiktning och/eller 6 månaders karens.

 

Vattenskada i badrum, vad menar försäkringsbolaget med avskrivningar?

I alla försäkringsvillkor finns regler för hur en vattenskada ska ersättas. Enligt dessa gör försäkringsbolaget avskrivning för t ex ålder och slitage. Det innebär att du själv måste betala en del av den standardförbättring som faktiskt uppkommer efter en reparation då man byter gamla saker mot nya.

Huvudregeln är alltså att du varken ska vinna eller förlora på en vattenskada. Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, tapeter och golv ändå måste bytas ut desto högre är avskrivningen. Avskrivningen görs på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material. Hur hög avskrivningen är framgår av tabeller som finns i försäkringsvillkoren

Problem med hantverkare efter en vattenskada. Vad kan jag kräva av försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen, men de brukar ofta hjälpa till med att anvisa hantverkare.

Som regel är det du själv som är beställare av arbetet, eftersom konsumenttjänstlagen då kan gälla mot hantverkaren. Det innebär att om du är missnöjd med arbetet måste du vara aktiv och själv kräva att hantverkaren fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget - de brukar kunna hjälpa dig om du har problem med hantverkaren i samband med vattenskadan.

Du kan alltid kräva att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation efter vattenskada som inte är fackmannamässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden.

Läs också på konsumenternasblogg.se: Vad ska jag göra när en hantverkare orsakat en skada hos mig?

Efter ett häftigt regnväder har vatten läckt in genom taket och förstört parkettgolvet. Varför ersätter inte försäkringsbolaget skadan?

Det är endast de händelser som står uppräknade i villaförsäkringsvillkoren som ersätts: läckage genom rör eller liknande, vatten som tränger upp genom avloppet eller genom badrumsväggen. Även vanliga översvämningar där vatten strömmar från markytan in i bygganden kan ersättas.

Försäkringen ersätter alltså inte om det regnar in genom taket och inte heller om exempelvis dräneringen runt huset är otillräcklig

Jag har fått in vatten i källaren. Gäller villaförsäkringen?

För att villaförsäkringen ska gälla måste läckaget bero på att ett rör gått sönder eller att vatten strömmat från markytan direkt in i byggnaden genom ventil, fönster eller dörröppning. Försäkringen gäller också om vattnet kommit upp ur avloppet.

Om vattnet däremot trängt in i huset på grund av bristfällig dränering kan du inte få någon ersättning.

Om jag drabbas av en skada på grund av översvämning från en sjö som ligger nära min tomt - kan jag då räkna med ersättning från min villahemförsäkring?

Om byggnaden och/eller lösöret skadas till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag kan du få ersättning för skadorna från din villahemförsäkring. Vattnet måste dock tränga upp ur ett avlopp eller rinna in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Om vattnet istället skulle tränga igenom husets dränering och grund ersätts det inte i någon försäkring. Skador på tomtmark ersätts inte heller vid översvämning. Med skyfall menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

Vid skador som beror på översvämning är självrisken ofta hög, vanligen 10 000 kr eller minst 10 000 kr plus 10 % av kostnaden. Med andra ord kan du själv få bära en stor del av kostnaden om sjön svämmar över.

Vad ingår i en vanlig villaförsäkring?

En villaförsäkring är ett paket av flera olika försäkringar. I paketet ingår: egendomsskydd för byggnad och tomtmark samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig i egenskap av fastighetsägare.

Dina saker dvs lösöret i villan omfattas däremot av hemförsäkringen.

Behöver jag en villaförsäkring?

Ja, har du ett hus behöver du en villaförsäkring. Hemförsäkringen skyddar bara dina saker, inte huset.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå