Frågor och svar

Villaförsäkringar

Mitt hus är fullvärdeförsäkrat. Vad betyder det?

Om ditt hus är fullvärdeförsäkrat har du rätt att få ett likadant men modernt hus återuppfört om det t ex skulle brinna ner (gäller inte rena renoveringsobjekt). I huvudsak eftersträvar man ett lika stort hus med samma antal vångsplan, taklutning, fönster- och dörrplacering m.m. byggt på samma grund. Du får i princip bara ersättning för att bygga ett nytt hus med moderna metoder och material, har du ett äldre hus som blir dyrare att återskapa är det inte säkert att du blir ersatt för det.

Var ditt hus inte helt nytt gör försäkringsbolaget även åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror alla ytskikt, badrumsinredning och köksinredning. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material men det finns också ett högsta åldersavdrag som bolagen får göra. I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget maximalt kan bli, det brukar variera mellan 75 000 kr till 105 000 kr beroende på försäkring. Tecknar du ett utökat försäkringsskydd kan det högsta åldersavdraget dessutom minska till 10 000 eller 15 000 kr. Åldersavdrag och självrisk ska i princip vara det som du behöver skjuta till själv för att få huset återuppfört.

 

 

Rättskyddet gäller endast för tvister. Vad menas egentligen med begreppet tvist?

En tvist anses ha uppstått när någon har framställt ett krav som helt eller delvis avvisats. Detta gäller även om den du har riktat ditt krav mot inte hör av sig, trots påstötningar.

Hur gäller försäkringen vid storm?

Om ditt bostadshus skadas av storm, dvs vindstyrka på minst 21 m/sek, kan du få ersättning från villaförsäkringen. Skador på puts och skorstensbeklädnad ersätts dock bara om något föremål som stormen blåst eller ryckt loss träffat huset.

Om träd på din eller grannens tomt blåser omkull på ditt hus ersätts skadorna på huset även vid lägre vindstyrkor.

Skador på tomtmark, t ex växtlighet eller fristående staket, ersätts inte i grundskyddet men kan ersättas om du har en tilläggsförsäkring för din villa.

Vad gäller om vår ek som är 300 år gammal blåser omkull och skadar något hos grannen? Kan grannen kräva mig på ersättning?

Om händelsen ses som en olyckshändelse blir du inte skadeståndsskyldig. För att du ska bli skadeståndsskyldig mot din granne måste du ha varit vårdslös. Om du inte kände till att det var något fel på trädet och inte heller borde ha känt till det, anses du normalt inte vårdslös om trädet blåser omkull.

Täcker villaförsäkringen hussvamp?

Både ja och nej.
Om hussvampen uppkommer efter exempelvis att vatten läckt från ett rör i huset då gäller den vanliga villaförsäkringen och skadan kan ersättas.
Om däremot hussvampen fått fäste i huset och detta enbart beror på att huset exempelvis varit alltför välisolerat eller att dräneringen varit bristfällig, måste villaförsäkringen även innehålla ett särskilt moment för hussvamp för att man ska få ersättning. 

I de flesta basförsäkringar och i alla utökade försäkringar ingår numera ett sådant moment för hussvamp. Man kan då få ersättning för sanering och nödvändiga ingrepp som rivning, reparation och återställande av skadade byggnadsdelar. Ofta tillämpas maxbelopp och krav på särskild besiktning och/eller 6 månaders karens.

 

Jag har fått en vattenskada i mitt badrum, vad menar försäkringsbolaget med avskrivningar?

Alla försäkringar innehåller bestämmelser om avskrivningar för t ex ålder och slitage. Det innebär att du själv måste betala en del av den standardförbättring som uppkommer efter en reparation då gamla delar byts ut mot nya.

Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, kakel och golv m.m. ändå måste bytas ut, desto större är avskrivningen. Avskrivningen görs på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material. Hur stor avskrivningen är framgår av tabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Problem med hantverkare efter en vattenskada. Vad kan jag kräva av försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen, men de brukar ofta hjälpa till med att anvisa hantverkare.

Som regel är du dock själv beställare av arbetet men det är en fördel för dig om du behöver reklamera eftersom du kan ha stöd av konsumenttjänstlagen mot hantverkaren. Det innebär att om du är missnöjd med arbetet måste du vara aktiv och själv kräva att hantverkaren fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget - de brukar ändå kunna hjälpa dig om du har problem med hantverkaren i samband med vattenskadan.

Du bör alltid kunna begära att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation efter vattenskada som inte är fackmannamässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden. Tänk dock på att du som regel måste agera skyndsamt då bolagen ofta är snabba på att betala ut till hantverkare.  

Läs också på konsumenternasblogg.se: Vad ska jag göra när en hantverkare orsakat en skada hos mig?

Efter ett häftigt regnväder har vatten läckt in genom taket och förstört parkettgolvet. Varför ersätter inte försäkringsbolaget skadan?

Alla villaförsäkringar gör undantag för skador som uppkommer till följd av att taket inte håller tätt. I flera utökade försäkringar eller tilläggsförsäkringar ingår dock en ersättning för skador inne i huset, med maxbelopp på mellan 20 000 - 100 000 kr.

Det otäta taket ersätts emellertid aldrig.

Jag har fått in vatten i källaren. Gäller villaförsäkringen?

För att villaförsäkringen ska gälla måste läckaget bero på att ett rör gått sönder eller att vatten strömmat från markytan direkt in i byggnaden genom ventil, fönster eller dörröppning. Försäkringen gäller också om vattnet kommit upp ur avloppet.

Om vattnet däremot trängt in i huset på grund av bristfällig dränering kan du inte få någon ersättning.

Om jag drabbas av en skada på grund av översvämning från en sjö som ligger nära min tomt - kan jag då räkna med ersättning från min villaförsäkring?

Om byggnaden skadas till följd av översvämning (skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag) kan du få ersättning för skadorna från din villaförsäkring. Vattnet måste dock tränga upp ur ett avlopp eller rinna in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Om vattnet istället skulle tränga igenom husets dränering och grund ersätts det inte i någon försäkring. Skador på tomtmark ersätts inte heller vid översvämning.

Vid skador som beror på översvämning är självrisken ofta hög, vanligen 10 000 kr eller minst 10 000 kr plus 10 % av kostnaden. Med andra ord kan du själv få bära en stor del av kostnaden om sjön svämmar över.

Vad ingår i en vanlig villaförsäkring?

En villaförsäkring är ett paket av flera olika försäkringar. I paketet ingår: egendomsskydd för byggnad och tomtmark samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig i egenskap av fastighetsägare.

Dina saker dvs lösöret i villan omfattas däremot av hemförsäkringen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå