Frågor och svar

Skadestånd om du skadas

Vilka kostnader kan betalas om jag skadas i trafiken?

Dessa typer av skador regleras i 5 kap 1 § Skadeståndslagen. Det innebär att den skadelidande ska få full ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommer med anledning av skadan.

Som exempel kan nämnas följande kostnader:
- sjukvård
- läkemedel
- resekostnader i samband med sjukvård
- utgifter för särskild hjälp i hemmet eller i trädgården
- medicinska hjälpmedel
- specialsydda kläder

Kostnaderna ska styrkas på något sätt, exempelvis med kvitton. Ersättningen för kostnader är skattefri.

Vad innebär ersättning för "olägenheter i övrigt"?

Ersättning för olägenheter i övrigt betalas till den som drabbas av en bestående skada. Beloppet ska kompensera för anspänning i arbete och på fritiden samt för förlust av fritidssysselsättning.

Det innebär bl a att den som trots anspänning fortsätter att arbeta och utföra sina sysslor får kompensation för det. Om den skadade förhöll sig passiv skulle inkomstförlust uppstå.

I försäkringsbranschen används, för skador som inträffade före 1 januari 2002, en ersättningsmodell som benämns ABC-modellen. Enligt denna bestäms återkommande kostnader under A, anspänning i yrkesarbete under B samt anspänning under fritiden under C och dessutom s k kostnadsrisker som på sikt kan utlösa hjälpbehov.

För nyare skador används en mer schabloniserad modell där ersättningen under C räknas in som ett schablonbelopp under lyte och men-ersättningen.

Ersättningen bestäms som ett årligt belopp men beräknas med hänsyn till statistiskt återstående livslängd till ett engångsbelopp.

Vad innebär ersättning för "lyte och men"?

Ersättning för lyte och bestående men är det skadestånd som betalas till den som drabbats av en bestående kroppsskada.

- Lyte är ett vanställande kroppsfel såsom hälta, förlust av en kroppsdel liksom ärr och andra utseendemässiga förändringar.
- Annat stadigvarande men är sådant som smärta och obehag samt bestående lidande som är förknippat med t.ex. rörelseinskränkning, dövhet, synskada, förlust av lukt eller smak m m.

Normalt ersätts lyte och bestående men med skattefria engångsbelopp. För att bestämma invaliditetsgraden för bestående men och ersättningens storlek för både lyte och bestående men används särskilda tabellverk.

För ärr och andra utseendemässiga förändringar finns en särskild ärrtabell. Beloppets storlek bestäms av var på kroppen skadan finns, hur vanprydande den är samt den skadelidandes ålder vid den akuta sjuktidens slut.

Hjälptabeller för bestämmande av ersättning finns hos Trafikskadenämnden.

Hur beräknas min inkomstförlust?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter trafikolyckan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i 5 kap 1 § Skadeståndslagen.

Löntagare

Ersättningen ska täcka bortfall av lön, övertidstillägg, risktillägg samt traktamenten till den del de kan betraktas som ett lönetillskott.

Egenföretagare

Inkomstförlusten måste ofta uppskattas skönsmässigt. Intrång i näringsverksamhet ska i dessa fall likställas med inkomstförlust.

Ersättning från annat håll

Skadeståndet för inkomstförlust minskas med ersättningar från försäkringskassan och från arbetsgivaren. Däremot påverkas inte skadeståndet av eventuella utbetalningar från en privat tecknad liv-, olycksfalls- eller sjukförsäkring.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå