Frågor och svar

Hemförsäkringar

Oprovocerat nedslagen på krogen men berusad. Gäller överfallsskyddet?

Ja, genom överfallsskyddet i hemförsäkringen kan du få ersättning om du blir misshandlad även om du är påverkad. Men du måste då visa att misshandeln saknar samband med att du druckit alkohol.

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.

Gravid och resa, hur gäller försäkringarna?

I de flesta hemförsäkringars reseskydd och i de flesta separata reseförsäkringar ersätter försäkringen kostnader som har samband med en normal graviditet eller förlossning t o m graviditetsvecka 28. Hur försäkringen gäller för barnet varierar mellan försäkringsbolagen. Kontakta därför ditt bolag och hör efter hur din försäkring gäller om barnets skulle födas på resan.

Inom EU har du alltid rätt till akut sjukvård enligt samma regler som det landets invånare Detta gäller även i samband med graviditet och förlossning och omfattar båda modern och barnet. Någon rätt till hemtransport finns dock inte.

Jag ska studera som utbytesstudent. Omfattas jag av någon försäkring?

Du får kontrollera med ditt universitet eller din högskola om de har tecknat en försäkring för dig när du studerar utomlands.

Hos Kammarkollegiet kan statliga universitet och högskolor teckna en försäkring (Student ut) för studenter som ska studera, bedriva forskarutbildning eller praktisera på företag utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt för akut sjuk- eller tandvård utomlands.

Försäkringen kan också ersätta merkostnader för hemtransport vid olycksfall eller sjukdom. Vid livshotande skada eller sjukdom kan anhörigs resa till den försäkrade ersättas. I försäkringen ingår även ett avbrottsskydd om utlandsvistelsen måste avbrytas t ex pga anhörigs allvarliga skada, livshotande sjukdom eller dödsfall, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet.

Ett skydd för lösöre ingår också men där finns ett maxbelopp på 25 000 kronor. Pengar och värdehandlingar ersätts med max 3 000 respektive 5 000 kronor. Försäkringen innehåller också ansvarsskydd och rättsskydd.

Gäller min hemförsäkring om lånad dator blir stulen?

Din hemförsäkring gäller för egendom som du äger, hyr eller lånar för privat bruk. Om du lånar hem din egen arbetsdator för privat bruk är det dock i praktiken mycket svårt att visa att den inte använts i jobbsyfte utan endast privat t. ex. av din familj. Du kan därför normalt inte räkna med att din arbetsdator omfattas av hemförsäkringen. 

Tänk också på att det kan finnas begränsningar i din allrisk för lånad egendom.    

Jag blev bestulen på kontanter och plånbok och märkte det först i efterhand. Vad ersätts?

Pengarna ersätts inte. För att du ska kunna få ersättning krävs att de rycks ifrån dig med våld så att du upptäcker stölden omedelbart. För kontanter och stöldbegärlig egendom är aktsamhetskraven mycket höga.

För plånboken däremot kan du få ersättning eftersom aktsamhetskraven är lägre.

Inbrott i källarförråd, bl a stals skidor, långfärdskridskor och en dator. Vad ersätts?

Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte stöldbegärlig egendom (t ex dator, äkta mattor, smycken, TV, vapen, antikviteter, vin och sprit) som stjäls ur källarförråd. Däremot ersätts dina dyra skidor. Maxbeloppen för stöld ur källarförråd ligger på mellan

30 000-100 000 kr beroende på försäkring.

Måste jag försäkra min åkgräsklippare eller täcks den av min hemförsäkring?

Som regel krävs inte någon särskild fordonsförsäkring för åkgräsklipparen, eftersom den inte är avsedd för vare sig person- eller godstransport på väg eller är konstruerad för att köra över 30 km/tim.

Vanligen omfattas åkgräsklipparen av din hemförsäkring om den t ex stjäls vid ett inbrott i förrådet (högst ca 30 000 kr). Om åkgräsklipparen stjäls när den förvarats utomhus får du ingen ersättning. Har du en allriskförsäkring (tillägg till hemförsäkringen) får du ett bättre skydd för åkgräsklippare.

Vad gäller om tjuven använt nyckel för att komma in?

Ett inbrott där en nyckel används gör ofta att försäkringen inte gäller. Saknas brytmärken blir det en bevisfråga. Du som försäkringstagare måste bevisa att det skett ett inbrott eller olovligt intrång vilket då kan vara svårt.

Inträffar stöld när vårdpersonal har avtalad tillgång till nyckel till din bostad kan du däremot blir ersatt i flera hemförsäkringar. Med vårdpersonal menas hemtjänst, personal på gruppboende eller liknande. Några bolag har skyddet i grundförsäkringen, andra hänvisar till allrisken som ingår från början eller tecknas som tillägg.

Vigselring stulen, ersättning för affektionsvärde?

Enligt försäkringsvillkoren (på denna punkt är villkoren relativt lika mellan försäkringsbolagen) ersätts inte affektionsvärde. Du har endast rätt att få ersättning med likvärdig ring. Om det inte går att anskaffa en likvärdig ring får du ersättning med dagsvärdet, dvs efter avskrivning för ålder, slitage m m.

Gäller inte försäkringen vid brand om jag gått hemifrån och inte har uppsikt?

Nej det stämmer inte. Hem- och villaförsäkringarna ersätter skador som uppstått genom brand om försäkringstagaren inte uppsåtligen framkallat brandskadan eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt (då kan ersättningen sättas ned). Det kan inte anses vara grov vårdslöshet att sätta igång en tvättmaskin eller liknande för att sedan gå till sängs eller lämna bostaden.

Bestulen på kamera och seglarskor. Har jag rätt till kontant ersättning?

Försäkringsbolaget har rätt att avgöra ersättningsformen. Antingen betalar man kontant eller ersätter med likvärdig egendom.

  • Om kameran var ny betalar bolaget ofta en kontantsumma på 70 procent av kamerans nyvärde. Resterande 30 procent får du om du återanskaffar kameran. Försäkringsbolaget kräver då att du uppvisar kvitto som styrker att du faktiskt återanskaffat den.
  • Försäkringsbolaget kan i stället för att betala ut pengar ge dig en rekvisition (beställning) så att du kan hämta ut en ny likvärdig kamera.

Dina seglarskor ersätts nog endast med några hundralappar. För skor finns inte rätt till nyvärdesersättning.

Kan försäkringsbolaget kräva att få se originalkvitto?

Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade föremålet. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning. Men ytterst är det en trovärdighetsfråga, som eventuellt måste prövas av domstol.

Försäkringsbolaget anser att jag varit oaktsam och vill därför bara betala ut en del av ersättningen. Kan de göra så?

Försäkringsbolaget kan ha rätt att göra avdrag på ersättning om du inte följt de aktsamhetskrav som finns i villkoren. Du kan alltså få minskad ersättning om du t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur slarvig du varit. Allmänna reklamationsnämnden har en väl utarbetad praxis som försäkringsbolagen ska följa.

När det gäller stöldbegärlig egendom exempelvis antikviteter, mobiltelefoner, äkta mattor, TV-apparater och musikinstrument ska du vara särskilt aktsam.

Försäkringsbolaget säger att jag är underförsäkrad. Vad menar dom?

De menar att du har värderat dina saker för lågt.

När du tecknar en hemförsäkring måste du ofta uppge ett försäkringsbelopp. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina saker i hemmet. Detta regleras i 6 kap 3 § Försäkringsavtalslagen.

Ett exempel:
Du har försäkrat ditt hem till 250 000 kr, men det är värt 500 000 kr. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Om din TV stjäls får du bara ut hälften av dess värde.

Hur ska jag värdera mina stulna smycken?

De ska värderas till marknadsvärde. Vad kostar det att köpa motsvarande smycken? Kostnaden avgörs av vad det i Sverige kostar att köpa smyckena.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets värdering kan du begära att en oberoende värderingsman uttalar sig om värdet.

Tänk på att maxbelopp finns för ersättning av smycken.

Sambo försäkrad?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas av din hemförsäkring (även dina barn) ska noteras på försäkringsbrevet. If, Aktsam och Trygg-Hansa är några exempel.  

Teckna hemförsäkring om inneboende?

Ja, du bör ha en egen hemförsäkring men hos några försäkringsbolag kan du vara medförsäkrad på förstahandshyresgästens försäkring om ditt namn framgår på försäkringsbrevet och du är bosatt och folkbokförd på adressen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå