Frågor och svar

Hemförsäkringar

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.

Mitt barns lånedator från skolan blev stulen på ett café, gäller hemförsäkringen?

Hemförsäkringen gäller för egendom som du äger, hyr eller lånar till exempel en skoldator. En dator betraktas som stöldbegärlig egendom. Om den blir stulen på ett café ersätter hemförsäkringen bara om den rycks ifrån dig vid rån, väskryckning eller överfall. Försäkringen ersätter alltså inte om du blir av med din dator när du har lämnat den utan uppsikt utanför bostaden.   

Har du ett allriskskydd i hemförsäkringen kan du däremot få ersättning om du till exempel råkar spilla kaffe på datorn eller tappar den i golvet så att den går sönder.

 

Jag blev bestulen på min plånbok med kontanter i och märkte det först i efterhand. Vad ersätts?

Grundskyddet ersätter inte. Kontanter ersätts endast om de rycks ifrån dig vid rån, väskryckning eller överfall så att du upptäcker stölden omedelbart.

En allrisk kan ge ersättning vid fickstöld.

Jag har haft inbrott i mitt källarförråd, bl a stals skidor, långfärdskridskor och en dator. Vad ersätts?

Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte stöldbegärlig egendom (t ex dator, äkta mattor, smycken, TV, antikviteter) som stjäls ur källarförråd. Däremot ersätts dina skidor och skridskor. Maxbeloppen för stöld ur källarförråd ligger på mellan 35 000 - 200 000 kr beroende på försäkring.

Vad gäller om tjuven använt nyckel för att komma in?

Ett inbrott där en nyckel används gör ofta att försäkringen inte gäller. Saknas brytmärken blir det en bevisfråga. Du som försäkringstagare måste bevisa att det skett ett inbrott eller olovligt intrång vilket då kan vara svårt.

Inträffar stöld när vårdpersonal har avtalad tillgång till nyckel till din bostad kan du däremot blir ersatt i flera hemförsäkringar. Med vårdpersonal menas hemtjänst, personal på gruppboende eller liknande. Några bolag har skyddet i grundförsäkringen, andra hänvisar till allrisken som ingår från början eller tecknas som tillägg.

Min vigselring har blivit stulen. Kan jag få ersättning för affektionsvärdet?

Enligt försäkringsvillkoren (på denna punkt är villkoren relativt lika mellan försäkringsbolagen) ersätts inte affektionsvärde. Du har endast rätt att få ersättning med likvärdig ring. Om det inte går att anskaffa en likvärdig ring får du ersättning med dagsvärdet, dvs efter avskrivning för ålder, slitage m m.

Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, hem- och villaförsäkringarna ersätter skador som uppstått genom brand om försäkringstagaren inte uppsåtligen framkallat brandskadan eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt (då kan ersättningen sättas ned). Det kan inte anses vara grovt vårdslöst att sätta igång en tvättmaskin eller liknande för att sedan lämna bostaden.

Kan försäkringsbolaget kräva att få se originalkvitto?

Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade föremålet. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning.

Försäkringsbolaget anser att jag varit oaktsam och vill därför bara betala ut en del av ersättningen. Kan de göra så?

Försäkringsbolaget kan ha rätt att göra avdrag på ersättning om du inte följt de aktsamhetskrav som finns i villkoren. Du kan alltså få minskad ersättning om du t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur slarvig du varit. Allmänna reklamationsnämnden har en väl utarbetad praxis som försäkringsbolagen ska följa.

När det gäller stöldbegärlig egendom exempelvis antikviteter, mobiltelefoner, äkta mattor, TV-apparater och musikinstrument ska du vara särskilt aktsam.

Försäkringsbolaget säger att jag är underförsäkrad. Vad menar bolaget?

Bolaget menar att du har värderat dina saker för lågt.

Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina saker i hemmet. Det är viktigt att du löpande kontrollerar att värdet ryms inom försäkringsbeloppet.

Ett exempel:
Du har försäkrat ditt hem till 250 000 kr, men det är värt 500 000 kr. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Om din TV stjäls får du bara ut hälften av dess värde.

Hur ska jag värdera mina stulna smycken?

De ska värderas till marknadsvärdet. Vad kostar det att köpa motsvarande smycken i Sverige?

Är du missnöjd med försäkringsbolagets värdering kan du begära att en oberoende värderingsman uttalar sig om värdet.

Tänk på att maxbelopp kan finnas för ersättning av smycken.

Gäller min hemförsäkring även för min sambo?

Ofta är din sambo eller den du är gift med medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och ni delar hushåll. Flera bolag har dock som krav att alla som ska omfattas av din hemförsäkring (även dina barn) ska noteras på försäkringsbrevet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå