Medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall eller en sjukdom som din försäkring omfattar.

Den ersättning du får betalas ut som ett engångsbelopp. Hur mycket du får i ersättning för medicinsk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet du bedöms ha.

Invaliditetsgrad

Det är vanligt att det står i försäkringsvillkoren att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade eller sjukdomen uppkom. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit stationärt.

Din invaliditetsgrad bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen. Trots det kan bolagens bedömningar av invaliditetsgraden skilja sig åt. För vissa skador och sjukdomar finns ett spann inom vilket bolaget gör sin bedömning av invaliditeten.

Försäkringsbelopp

Vilket försäkringsbelopp du har framgår av ditt försäkringsbrev. Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 kr blir ersättningen vid 10 % invaliditet 80 000 kr. Vid en invaliditetsgrad över 20% ger en del bolag en tilläggsersättning som ger en högre ersättning.

Sänkt ersättning med stigande ålder

I de flesta sjuk- och olycksfallsförsäkringar sänks försäkringsbeloppet med stigande ålder. I gruppförsäkringar kan sänkningen börja redan vid 30 års ålder. Sänkningen varierar mellan försäkringarna, men ofta är den flera procent per år.

Om sänkningen är 5 % per år från 56 års ålder får en 60-åring med ett valt försäkringsbelopp på 800 000 kr ersättning med 60 000 kr istället för 80 000 kr vid 10 % invaliditet.