Viktiga ersättningar

En barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall. Det är fler barn som får bestående skador av sjukdom än på grund av olycksfall.

Ersättningar för en bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet) och ersättning till barn som blir långvarigt sjuka är viktiga delar i barnförsäkringarna.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående invaliditet till följd av en ersättningsbar skada. Försäkringsbolagen har ett gemensamt tabellverk som de använder vid bedömning av invaliditetsgraden. Till exempel ger en amputation av ett ben vid knäet 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet och insulinbehandlad diabetes utan komplikationer ger 15 procents invaliditet. Ca 90 procent av alla medicinska invaliditetsersättningar som betalas ut ligger under 15 procents invaliditet.

Vid hög invaliditetsgrad kan vissa bolag ge en tilläggsersättning. Tilläggsersättningen börjar ofta betalas ut efter cirka 20 procents invaliditet.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sitt handikapp. Då kan 100 eller 50 procents ekonomisk invaliditet betalas ut .

Ersättning till föräldrar och barn vid långvarig sjukdom

Om en förälder har beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan kan även barnförsäkringen ge en ersättning till föräldern. Ersättningen kan ofta betalas till dess barnet fyller 19 år.

Till barn som blir sjukskrivna som vuxna på grund av en ersättningsbar skada eller sjukdom kan många bolag betala ut en månadsersättning. Den ersättningen betalas ut antingen till dess att försäkringen upphör eller att ekonomisk invaliditet kan fastställas.

Engångsbelopp vid en allvarlig diagnos

De flesta bolag betalar även ut ett engångsbelopp om barnet får någon allvarlig diagnos. De diagnoser som ersätts finns uppräknade i försäkringsvillkoren, och kan vara t ex elakartad cancer.

Undantag och begränsningar

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades och därför ersätts oftast inte medfödda sjukdomar. Har ni kända sjukdomar i släkten kan det vara klokt att se efter om det finns något bolag som inte gör undantag för den sjukdomen.

Vissa bolag har karenstid. Det innebär att försäkringen inte gäller för så kallade medfödda sjukdomar om symtomen visat sig före barnet fyllt 6 år. Andra bolag räknar upp sjukdomar som de undantar eller där ersättningen är begränsad. Det kan gälla till exempel psykiska sjukdomar och nerv- och muskelsjukdomar.

I vissa barnförsäkringar kan det också finnas begränsningar om barnet skadas i samband med sport och idrott. Försäkringsskyddet kan också vara inskränkt om barnet skadats på grund av alkohol och/eller andra droger.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå