Medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse. Ersättningen betalas ut med ett engångsbelopp.

Bedömning av invaliditetsgrad

Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Trots att gemensamt tabellverk finns kanske inte bolagens bedömning av invaliditetsgraden blir exakt densamma. För vissa typer av skador finns utrymme för bolagen att göra en bedömning av funktionsnedsättningen exempelvis varierar graden av invaliditet för astma mellan 0-20 % beroende på om den bedöms som lindrig, måttlig eller svår.

När görs bedömningen

Det kan dröja länge innan ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas ut för barn. Eftersom barn utvecklas mycket i unga år kan det ta tid innan barnets tillstånd blivit stationärt. I vissa fall får du vänta ända tills barnet når vuxen ålder. Det är dessutom vanligt att det i försäkringsvillkoret anges att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att sjukdomen uppkom eller olycksfallet inträffade.

Ersättningsnivå

Ersättningsnivån för medicinsk invaliditet är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Om försäkringsbeloppet till exempel är 1 200 000 blir ersättningen vid 10% invaliditet 120 000 kr. Vid invaliditetsgrad över 20% ger många bolag en tilläggsersättning som ger en högre ersättning.