Ekonomisk invaliditet

Om barnet blir på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid kan barnet få ersättning för så kallad ekonomisk, eller förvärvsmässing, invaliditet.

Ersättning för ekonomisk invaliditet kan betalas ut om försäkringsbolaget bedömer att barnet är bestående arbetsoförmögen till minst 50%. För att arbetsförmågan ska anses vara bestående nedsatt krävs ofta att samtliga möjligheter till arbete har prövats.

Ersättningsnivån för ekonomisk invaliditet beror dels på valt försäkringsbelopp, dels på graden av arbetsoförmåga. Graden av arbetsförmåga kan bedömas till 50%, 75% eller 100%. Om försäkringsbeloppet till exempel är 1 000 000 blir ersättningen vid 50% arbetsoförmåga 500 000 kr och den utbetalas som ett engångsbelopp.

I många gruppförsäkringar räknas utbetald  ersättning för medicinsk invaliditet av från ersättning för ekonomisk invaliditet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå