Begränsningar

Här hittar du generella exempel på vad barnförsäkringarna inte brukar ge ersättning för.

Skadan fanns innan du tecknade försäkringen

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel om symtomen visat sig innan försäkringen börjat gälla. Den gäller inte heller för sjukdomar som är en följd av sådana symtom som fanns innan du tecknade försäkringen.

Vistelse utomlands

Barnförsäkringen gäller i ett år vid utlandsvistelse och kan ge ersättning om ditt barn skulle få någon bestående invaliditet. Däremot ersätter barnförsäkringen inte sjukvårdkostnader utanför Norden. Det kan däremot din reseförsäkring göra.

Undantag för sjukdomar

Alla barnförsäkringar har undantag och begräsningar för vissa sjukdomar. Ofta räknar bolagen i försäkringsvillkoren upp de sjukdomar som undantas. En del bolag anger att medfödda sjukdomar är undantagna om de visat symptom före sex års ålder. Förutom medfödda sjukdomar är det vanligt att bolagen gör undantag och begränsningar för psykiska sjukdomar samt nerv- och muskelsjukdomar.

Sport och idrott

Undantag för sport och idrottskador är inte så vanligt i barnförsäkringar. Några bolag gör dock undantag för riskfyllda idrotter eller aktiviteter som exempelvis boxning, motorsport och bergklättring. Dessutom för skador som uppkommit i samband med tävling och professionell idrottsutövning.

Alkohol och droger

Om barnet varit påverkad av alkohol eller droger och råkat ut för ett olycksfall kan ersättning från försäkringen i undantagsfall sättas ned. Det måste finnas ett samband mellan skadan och alkoholförtäringen. Ersättningen sätts ned efter vad som anses skäligt.

Krigstillstånd

För extremt ovanliga händelser görs det också undantag i barnförsäkringarna. Till exempel gäller försäkringarna inte för en sjukdom eller olycksfallsskada som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Om barnet vistas utomlands där oroligheterna bryter ut, gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om barnet inte deltar i oroligheterna.

Terrorhandling genom spridande av biologiska, kemiska eller nuklelära substanser

Försäkringarna gäller inte för en sjukdom eller olycksfallsskada som orsakats av eller har samband med spridande av biologiska, kemiska eller nuklelära substanser i samband med en terrorhandling.

Med terrorhandling avses en skadebringande och straffbelagd handling, som är utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något, allvarligt destabilisera grundläggande strukturer i ett land eller internationell organisation.

Försäkringarna gäller inte för en sjukdom eller olycksfallsskada som är en direkt eller indirekt följd av en atomkärnprocess.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå