Anmäla en skada

Har din son eller dotter blivit sjuk eller råkat ut för ett olycksfall? Vi beskriver vad som är viktigt att tänka på inför anmälan och vid kontakter med vården och försäkringsbolaget

Skadeanmälan

Om ditt barn har drabbats av en sjukdom eller ett olycksfall ska du kontakta ditt försäkringsbolag och göra en anmälan om det. Säger handläggaren att du ska återkomma, bör du be att få ett skriftligt besked på det eftersom ansvaret för att begära ersättning i rätt tid ligger på dig. Om du väntar för länge så riskerar du att rätten till ersättning preskriberas.

Flera försäkringar

Tänk på att ditt barn kan omfattas av flera försäkringar. Utöver den försäkring du tecknat, kan barnet till exempel vara försäkrad via skolan, en försäkring via din arbetsgivare eller annan gruppförsäkring. Eftersom ersättningar som inte motsvarar en faktisk kostnad, till exempel medicinsk invaliditet, kan utbetalas från flera försäkringar ska du anmäla skadan till samtliga försäkringar.

Försäkringens omfattning

För att kunna få ersättning från barnförsäkringen måste skadan har inträffat eller sjukdomen uppkommit under den tid försäkringen varit gällande.

Vilken ersättning du har rätt till framgår av försäkringsvillkoret. Begär att få det villkor som skadan ska regleras utifrån av skaderegleraren så att du själv kan läsa om förutsättningarna för att få ersättning. Förstår du inte varför du inte får ersättning ska du begära ett skriftligt motiverat svar av skaderegleraren.

Medicinskt underlag

Det medicinska underlaget är oftast helt avgörande vid bedömningen av ersättning. Medicinskt underlag är läkarintyg och journaler från exempelvis barnavårdscentralen, skolhälsovården och vårdcentraler.

Försäkringsbolaget kommer att begära ditt samtycke för att få del av ditt barns sjukjournaler. Se till att du också läser genom journalerna, så att du känner till vad bolaget har som underlag för sin bedömning. Om barnet är under 18 år kan vårdnadshavaren begära att få del av barnets journal. Är barnet över 18 år får barnet själv begära journalen från vårdgivaren.

Fundera på följande frågor;

  • Ger det medicinska underlaget en korrekt bild av barnets nuvarande besvär?
  • Behöver det kompletteras, förtydligas eller förnyas?
  • Finns felaktigheter i journalen som behöver rättas till? Ta då kontakt med den som skrivit journalen och begär rättelse.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå