Vagnskada

En vagnskadeförsäkring, som enbart ingår i en helförsäkring, kan ge ersättning för skador på den egna mopeden vid en trafikolycka, andra yttre händelser och uppsåtlig skadegörelse.

Vagnskadeförsäkring, som enbart ingår i mc:ns helförsäkring, betalar ersättning för skador på den egna mc:n vid trafikolycka, annan yttre händelse och uppsåtlig skadegörelse. Med trafikolycka avses t ex kollision och omkullkörning. Med annan yttre händelse avses t ex att ett träd blåser omkull över mc:n.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada på del med konstruktionsfel eller skada genom rost.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning. Exempel på aktsamhetskrav är att mc:n inte får användas när den har körförbud.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv och den varierar mellan försäkringsbolagen.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparation

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Verkstaden ska också ersätta dig för merkostnader som du drabbats av, på grund av det dåligt utförda arbetet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå